Mediërend Leren module 3 (Mastertraining eigen talent centraal)

 825,00

De training beoogt cursisten in de gelegenheid te stellen dieper en breder kennis te laten maken met de concepten, theorieën en methodieken van onder andere Klein, Tzuriel, Haywood en Feuerstein. Er wordt gewerkt met de instrumenten/materialen van onder meer Mediërend Leren, MISC, Instrumental Enrichment en Dynamic Assessment. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de vertaling naar de Nederlandse opvoedings- en onderwijssituatie. De training is vooral praktisch en richt zich op het direct inzetten van het geleerde. De trainers treden steeds op als model.

StiBCO pijl

Beschrijving

Doelgroep: De training is bestemd voor diegenen die hebben deelgenomen aan de vervolgtraining Mediërend Leren (module 2). Ook is overleg over eventuele toelating in module 3 mogelijk, indien een cursist kan aangeven dat hij.zij meent recht te hebben om deel te nemen. Tijdens de Mastercursus module 3 wordt aandacht besteed aan:

 • Kritisch reflecteren op de eigen ontwikkeling en het vastzetten van de verkregen kennis en ervaringen
 • Het kind/ de jongere eigenaar laten zijn van zijn/haar talenten en problemen
 • Gaan voor de kwaliteiten/talenten van kinderen/jongeren en hard werken aan de cognitieve functies (mede in relatie tot de executieve functies)
 • De remediëringsinstrumenten: Syllogismen, Transitieve Relaties en Sjablonen
 • Dynamic assessment in relatie tot cognitieve training en ontwikkeling
 • Het diagnosticeren van het leervermogen a.d.h.v. twee dynamische leertesten: Dynamic Assessment (DA) en Learning Potential Assessment Device (L.P.A.D.)
 • Handelingsgerichte diagnostiek en vraaggestuurd werken
 • Kennismaken met het Tutor Leren i.c.m. Mediërend Leren (Peermediatie)
 • Implementatie en integratie van cognitieve trainingsprogramma’s binnen het professioneel handelen
 • Matacognitie: van zelfstandig leren naar zelfregulerend leren
 • Mediërend Leren in relatie tot onze eigen ontwikkeling
 • Stevig investeren in transfer, zingeving en transcendentie
 • Overstijgen van het geleerde naar verschillende leefdomeinen
 • De betekenis van Mediërend Leren voor kinderen met gedragsproblemen
 • Het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst over Mediërend Leren
 • De vertaalslag maken van Mediërend Leren naar eigen praktijk
 • Zelfreflectie en formuleren van persoonlijke ontwikkeldoelen
 • Werken aan persoonlijke ontwikkeldoelen
 • Schrijven, uitvoeren en presenteren van de meesterproef

Programma

Programma Mastertraining

Weekend 1:
Verdieping van een viertal concepten: Zone naaste Ontwikkeling, leeg hoofd en pingpongen, cognitieve functies en cognitieve kaart Werken met remediëringsinstrumenten t.b.v. de eigen doelgroep Ervaren van de eigen dominante (sterke en deficiënte) cognitieve functies a.d.h.v. spelmateriaal en de instrumenten ‘Syllogismen’ en ‘Transitieve Relaties’

Weekend 2:
Wat wordt er geleerd als er geen transfer plaats vindt? De betekenis van transfer voor de cognitieve ontwikkeling en de eigen cognitieve training Hard werken aan de betekenis van het geleerde: voor later op een andere plaats, op een ander moment, met ander materiaal et cetera.

Weekend 3:
Kritische kijken naar de ‘eigen’ mediatietechniek(en), oplossingsvaardigheden en leerstrategieën Ervaren van de eigen dominante (sterke en deficiënte) cognitieve functies a.d.h.v. spelmateriaal en het instrument ‘Sjablonen’ Onder ogen zien van en reflecteren op de eigen dominante oplossingsvaardigheden en mediatietechnieken: hard werken dus!

Weekend 4:
Leerpotentieelonderzoek: wat willen wij met onderzoek bereiken, kunnen we echt de kwaliteiten van mensen vaststellen? Wat is leerpotentieelonderzoek? Voor wie? Wanneer? Dit weekeinde bevat veel praktijk, onder meer in aanwezigheid van cliënten Kennismaking met het L.P.A.D.-onderzoek van prof. Feuerstein Kennismaking met het Dynamic Assessment-onderzoek van prof. David Tzuriel ea. Praktisch oefenen: a.d.h.v. een testverslag een handelingsplan/begeleidingsplan/ individueel ontwikkelingsperspectief opstellen

Weekend 5:
De betekenis van Mediërend Leren voor kinderen met ‘gedragsproblemen’ en Peermediatie Observaties, analyses maken en hypotheses stellen Bespreken van oplossingen m.b.t. gedragsproblemen Versterken en verzwakken van (on)gewenst gedrag Individuele Ontwikkelingsperspectieven en behandelingsplannen schrijven Peermediatie, hoe kunnen we leerlingen /cliënten onderling laten mediëren? Aandacht voor coöperatieve werkvormen

Slotdag:
Masterproof, wat heeft deze opleiding voor je betekend? Tijdens deze dag wordt de meesterproef afgelegd in de vorm van een presentatie over een aspect van het concept Mediërend Leren

Praktische informatie

Trainingsgegevens Data training:

 • Data voor schooljaar 2025-2026 volgen z.s.m.

Tijden: Vrijdag van 15.30 tot 20.30 uur, zaterdag van 09.30 tot 15.00 uur
Prijs: € 625,– (inclusief trainingsmateriaal en Belgisch-Nederlands certificaat)
Materiaal: Theoretische onderbouwingen en methodieken en het materiaal van de thema-weekeinden.
Verplichte literatuur: Basisboek Mediërend Leren
Locatie: Bij Everts, Julianastraat 4 2411 CV Bodegraven
Certificaat: bij 80% aanwezigheid en uitvoering van de (huiswerk)opdrachten
Trainer: Emiel van Doorn, Floor van Loo en Henk Dijk

Trainers

Emiel van Doorn: Ontwikkelaar van het concept Mediërend Leren, MISC-trainer, I.V.P.-trainer, en als docent verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek Henk Dijk: I.V.P.-trainer, trainer Mediërend Leren, filosoof Floor van Loo: Trainer Mediërend Leren, MISC-docent, Leerpotentieelonderzoeker Trudy van Gorsel: Dynamic Assessment assessor, orthopedagoog