Oriëntatietraining mediërend leren (positieve ontwikkeling)

 275,00

In deze training maakt u kennis met het concept Mediërend Leren. Aan de orde komen de missie, visie, het theoretisch kader, de interactiestijlen en de materialen t.b.v. de ontwikkeling van leer- en denkvaardigheden. Mediërend Leren is ontwikkeld op basis van het gedachtegoed van o.a. Vygotsky, Feuerstein, Klein, Tzuriel, Haywood, Lidz, en Greenspan.

StiBCO pijl

Beschrijving

Mediërend Leren In deze training maakt u kennis met het concept Mediërend Leren. Aan de orde komen de missie, visie, het theoretisch kader, de interactiestijlen en de materialen t.b.v. de ontwikkeling van leer- en denkvaardigheden. Mediërend Leren is ontwikkeld op basis van het gedachtegoed van o.a. Vygotsky, Feuerstein, Klein, Tzuriel, Haywood, Lidz, en Greenspan. Cognitieve functies en executieve functies Gezien de snelle, continue veranderingen in de maatschappij, veroudert kennis snel. Het is vrijwel onmogelijk alle informatie op te nemen, te beoordelen, te verwerken en vast te houden. Mensen moeten worden toegerust met vaardigheden die hen in staat stellen relevante informatie te selecteren, keuzes te beargumenteren en problemen op te lossen. Het stimuleren van deze vaardigheden wordt als belangrijk beschouwd. Er komt dan ook steeds meer nadruk te liggen op het aanleren van vaardigheden die ten grondslag liggen aan het efficiënt vergaren en effectief toepassen van kennis, de zgn. denkvaardigheden. De vraag is of ons onderwijs, onze begeleiding en onze opvoeding in voldoende mate in deze behoefte voorziet. Doorgaans besteden we beperkt aandacht aan het expliciet stimuleren van denkvaardigheden; we gaan er vanuit dat ze zich spontaan ontwikkelen als ‘bijproduct’ van onze begeleiding/onderwijs/opvoeding. Een hypothese over de oorzaak van het achterblijven in prestaties is dat kinderen en jongeren in onvoldoende mate beschikken over de denkvaardigheden die noodzakelijk zijn voor het efficiënt verwerven van kennis. Tijdens de oriëntatietraining wordt ingegaan op de wijze waarop u vorm en inhoud kunt geven aan het stimuleren van denkvaardigheden. U maakt kennis met de denkvaardigheden zoals die gehanteerd worden bij Mediërend Leren: de 22 cognitieve bouwstenen. Deze bouwstenen worden gerelateerd aan executieve functies en metacognitieve vaardigheden.kwaliteiten en beperkingen StiBCO E. van Doorn Wederkerige, liefdevolle, doelgerichte interactie: mediatie Een essentieel element bij het stimuleren van de cognitieve bouwstenen is de kwaliteit van de interactie tussen u en het kind/de jongere. U, als opvoeder, begeleider of leraar staat als mediator ‘tussen’ het kind/de jongere en de eisen die de maatschappij aan hem/haar stelt. Kinderen/jongeren mogen niet het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan. Successen worden samen behaald en fouten worden samen gemaakt. Uitgangspunt hierbij is dat we de verantwoordelijkheid voor hun ontwikkel- en leerproces niet meer ‘afpakken’ van kinderen/ jongeren. We activeren hun denk- en oplossingsstrategieën, wat allerlei problemen rondom gedrag en motivatie voorkomt. Denkstimulerende materialen en activiteiten Het stimuleren van de cognitieve functies kan m.b.v. diverse materialen en activiteiten. Met name spelmateriaal is van meerwaarde, maar ook uw eigen alledaagse (les)materialen /activiteiten/situaties bieden mogelijkheden. U krijgt een handvat om materialen zodanig te analyseren, dat u ze kunt inzetten bij het stimuleren van de cognitieve functies. Daarnaast maakt u kennis met een aantal denktrainingsprogramma’s, zoals MISC, Bright Start en I.V.P.

Programma

Dag 1: De eerste dag van de oriëntatiecursus start met het bespreken van de visie en de uitgangspunten van het concept Mediërend Leren. U maakt kennis met de leertheorieën van o.a. Vygotsky, Piaget, Klein en Feuerstein. Doel is ervaren hoe vanuit een realistische en positieve kijk op ontwikkeling, vorm en inhoud kan worden gegeven aan de groei van kinderen/jongeren. In aansluiting op voorgaande komen de begrippen ‘zelfregulatie’ en ‘zorgsyndroom’ aan de orde. Zelfregulatie verwijst naar het geheel van kennis, vaardigheden en houdingen die kinderen/jongeren moeten verwerven om zelfstandig met hun kennis te kunnen omgaan (kennis als gereedschap). Het zorgsyndroom verwijst naar uw ‘lef’ als begeleider om samen met het kind/de jongere het risico van ontwikkeling aan te gaan, door samen te werken in de Zone van de Naaste Ontwikkeling van het kind/de jongere. Vervolgens wordt de pedagogische driehoek met haar drie pijlers gepresenteerd: de cognitieve functies, mediatie en denkstimulerend materialen/activiteiten. Tijdens de rest van deze eerste dag richten we ons op de eerste pijler. We introduceren de bouwstenen van het denken (cognitieve functies) en bespreken de relatie met executieve functies en metacognitie.
Dag 2: Tijdens deze tweede dag staat de cursist, met name zijn/haar interactie met het kind/de jongere centraal. We gaan nader in op het begrip ‘mediatie’: wederkerige, liefdevolle, doelgerichte, activerende interactie. Hoe kunnen we onze eigen interactiestijl analyseren en beoordelen? Wanneer is er sprake van wederkerigheid bij het kind/de jongere en hoe kunnen we deze responsiviteit bij het kind/de jongere kind uitlokken? De ‘mediatiepijler’ wordt mede uitgewerkt a.d.h.v. de mediatiekenmerken, zoals ontwikkeld door Feuerstein en Klein. waar staan we voor kwaliteiten krachten StiBCO EvDoorn
Dag 3: Deze dag vormt de praktijkdag. Centraal staan uw eigen cognitieve bouwstenen, executieve functies en matacognitieve vaardigheden. We presenteren u diverse denkstimulerings-programma’s; o.a. door u zelf te laten ervaren hoe ze in de praktijk worden toegepast. Daarnaast maakt u kennis met een instrument/handvat aan de hand waarvan u (spel)materialen en de daaraan ten grondslag liggende denkprocessen en leerprestaties kunt analyseren en te interpreteren.
Dag 4: Op deze slotdag brengen we een synthese aan van de eerste drie trainingsdagen. Wanneer zijn trainingen m.b.v. cognitieve functies effectief, wat betekent het m.b.t. de inzet van executieve functies en kan dit los gezien worden van metacognitie? Onder welke randvoorwaarden is implementatie van deze trainingen succesvol, hoe kunnen we deze vaardigheden in onze dagelijkse praktijk integreren? Verder maakt u kennis met het diagnostisch instrumentarium Dynamic Assessment (leerpotentieelonderzoek), vanuit de optiek dat adequate begeleiding zich mede baseert op een analyse van leer- en ontwikkelmogelijkheden. Het definiëren van deze mogelijkheden is noodzakelijk voor het bepalen van het Individuele Ontwikkelperspectief van kinderen en jongeren. Tenslotte geven we een schets van de structuur van de trainingen die StiBCO aanbiedt.

Praktische informatie

Op aanvraag, dit omdat het programma aangepast wordt/aansluitend wordt gemaakt naar behoefte van de school of organisatie.

 

Trainer

Floor van Loo Ik word gedreven door de wens om de mensen die ik ontmoet te willen zien en weet deze wens daadwerkelijk handen en voeten te geven in de praktijk. De rode draad in mijn werkzaamheden als projectleider, procesbegeleider, adviseur, trainer, begeleider en onderzoeker is het tot stand brengen van relaties, daarbij gebruikmakend van de kwaliteiten van een ieder. Op die manier blijft ieders zelfstandigheid behouden én kunnen mensen ontwikkelen. Mijn motto is dan ook: ‘Ontwikkelen doe je van, met en door elkaar!’. LinkedIn profiel?