Basistraining cognitieve curriculum jonge kind (Bright Start)

 375,00

De Stichting StiBCO organiseert een basiscursus Bright Start of Cognitive Curriculum for Young Children (CCYC). Bright Start is een sociaal-emotioneel/cognitief trainings- programma. Op een systematische manier leren kinderen fundamentele denk-, leer- en probleemoplossende vaardigheden aan. Carl Haywood, Penelope Brooks en Susan Burns hebben dit programma ontwikkeld voor jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar. Ervaringen hebben geleerd dat ook oudere kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen in het speciaal onderwijs en revalidatie veel baat hebben bij dit programma.

StiBCO pijl

Beschrijving

Het belang van Bright Start Wat is het belang van een cognitief curriculum bij jonge kinderen? Het antwoord op deze vraag steunt o.a. op twee vaststellingen:

 • Te veel kinderen komen onvoldoende voorbereid aan in het derde leerjaar en zijn niet toe aan lezen, rekenen en schrijven. Zeer dikwijls worden deze kinderen al te snel verwezen naar het speciaal onderwijs.
 • Kinderen in de onderbouw vertonen zeer grote inter-individuele verschillen op tal van gebieden; al te vaak ontbreekt het de klassieke programma’s aan differentiatie, waardoor heel wat potentieel onbenut blijft en niet wordt ingegaan op individuele problemen.

Zwak presterende kinderen in de onderbouw van het basisonderwijs kunnen niet echt als ‘leergestoord’ gediagnosticeerd worden. Evenmin scoren ze laag op intelligentietesten. Heel wat van deze kinderen hebben meer leerpotentieel in zich dan hun prestaties doen vermoeden. Hoe komt het dan dat bepaalde kinderen onderpresteerders zijn? Één antwoord is dat de kinderen niet weten hoe ze efficiënte denkprocessen adequaat kunnen aanwenden om hun leren en hun schools, maar ook hun sociaal en emotioneel functioneren te sturen. Ze hebben behoefte aan een curriculum dat hen specifieke denk- (d. i. cognitieve) vaardigheden aanleert. Het is gekend dat kinderen die bepaalde fundamentele denk-, leer- en probleemoplossingsvaardigheden werden aangeleerd, evolueerden naar efficiëntere leerlingen, zowel op schools als op sociaal en emotioneel vlak. Waarom deze Bright Start-training? Cognitieve training is de systematische poging om kinderen fundamentele denk-, perceptie-, leer-, en probleemoplossings- vaardigheden aan te leren. Heel wat kinderen vertonen leerproblemen doordat ze de denkvaardigheden, die aan de basis liggen van sociaal en schools leren, niet hebben verworven of niet aanspreken. De hulpverlening aan kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen moet deze noodzakelijke denkvaardigheden aanbieden, wil ze een efficiënte vorm van hulp zijn. In het Cognitief Curriculum for Young Childern (CCYC) worden deze denkvaardigheden, samen met leermotivatie en voor het leren nuttige attitudes gestimuleerd. Op die manier verwerven de kinderen gegeneraliseerbare leerprincipes, die toepasbaar zijn in elke vorm van leren. De theoretische onderbouw van het CCYC wordt gevormd door de theorieën van Piaget, Vygotsky, Feuerstein en Haywood. De vijf componenten van Bright Start zijn: De mediërende stijl, die de basis vormt voor een cognitieve benadering; Zeven units, die samen het eigenlijke curriculum vormen en die met kleine groepjes kinderen worden doorgenomen; Dagelijks wederkerende sleutelactiviteiten; Gedragshantering, die gebaseerd is op de problem-solving-benadering en de mediërende stijl; Participatie van de ouders als primaire mediators. Voor wie Personen die werken met groepen kinderen in de leeftijdscategorie 3 tot 8 jaar. De doelen van het Bright Start zijn:

 1. Ontwikkelen en stimuleren van de fundamentele cognitieve vaardigheden, die aan de basis liggen van de concreet operationele fase;
 2. Opsporen en remediëren van deficiënte cognitieve vaardigheden;
 3. Taak-intrinsieke motivatie ontwikkelen;
 4. Het denken op voorstellingsniveau ontwikkelen;
 5. Leerbaarheid en schoolrijpheid bevorderen.

Inhoud

 • Kennismaking, intentionaliteit en zingeving verwoorden van het programma enerzijds; de cursisten geven hun intentionaliteit en zingeving om de training te volgen anderzijds.
 • Bright Start, visie, doelstellingen, waarden.
 • Behandeling van de theoretische basis waarop Bright Start/CCYC is gebaseerd.
 • Aan de hand van het Bright Start materiaal werken aan de taakinstrinsieke motivatie en het invullen van een dagplanning binnen de werksituatie.
 • Inzicht verwerven in de structuur van Bright Start-curriculum.
 • Kennismaking met een aantal eerste instrumenten van het curriculum
 • Evalueren en vooruitblik op een eventueel vervolg

Programma

Thema’s Basiscursus ‘Bright Start’ Thema 1: Theoretische basis en fundamentele componenten van het programma
Inhoud:

 • Opbrengstverwachtingen van de training
 • Theoretische basis
 • Fundamentele componenten
 • Positionering van het programma binnen de hedendaagse onderwijs visies
 • Hoe leren jonge kinderen en kinderen met een ontwikkelingsachterstand
 • Cognitieve functies (bouwstenen van het leren en denken) wat wordt hieronder verstaan?

Thema 2: De specifieke (mediërende) onderwijsstijl van de leerkracht/begeleider
Inhoud:

 • Wat is mediatie?
 • Carl Haywood en zijn visie op mediatie
 • Analyse van mediatie kenmerken m.b.v. transcripten en video fragmenten
 • De structuur van het Bright Start programma
 • Het Bright Start programma en de training van cognitieve functies

Thema 3: Werken met het Bright Start programma
Inhoud:

 • Inhoud en opbouw van de units Zelfregulering en getalbegrip
 • Hoe bereid ik de lessen voor, opzet lesopbouw
 • Inhoud en opbouw van de units vergelijken , rolneming en Classificeren
 • Hoe zorg ik dat het geleerde toegepast gaat worden in andere situaties en met andere materialen?
 • Generalisatie en Bridging, belangrijke mediatietechnieken. Het geleerde wordt gekoppeld aan toepassingsmogelijkheden.
 • Opbouw en inhoud van de units Sequentiëren en Discrimineren
 • Hoe stimuleer ik de intrinsieke motivatie van de leerlingen?

Thema: Mogelijkheden om het Bright Start materiaal toepasbaar te maken voor mijn eigen situatie
Inhoud:

 • Inspelen op vragen van de deelnemers i.v.m. het werken met het curriculum
 • Hoe betrek ik de ouders bij dit programma?
 • Het opstellen van een implementatieplan.

Na elke trainingsdag wordt van de cursist verwacht een praktijkopdracht uit te voeren. Verder wordt na elke trainingsdag op basis van evaluatie en reflectie waar nodig het programma aangepast.

Praktische informatie

Trainingsgegevens Data training:

 • 11 januari 2025
 • 1 februari 2025
 • 15 maart 2025
 • 10 mei 2025
 • 14 juni 2025

Tijden: 9.30 uur tot en met 15.00 uur
Prijs: € 375,– (incl. cursusmap, de orginele Engelstalige map is te bestellen bij Amazon)
Locatie: Bij Everts, Julianastraat 4 2411 CV Bodegraven
Certificaat: bij 80% aanwezigheid en uitvoering van de (huiswerk)opdrachten
Trainer: Ineke Hendriks en Emiel van Doorn

Trainer

Emiel van Doorn Praktijkmens+een stevig theoretisch onderbouwd. Ik begeleid mensen met ontwikkelingsachterstand/voorsprong, die onvoldoende cognitief+sociaal uitgedaagd worden. Emiel van Doorn, MISC-trainer, IVP trainer, ontwikkelaar van het concept Mediërend Leren en als docent verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek www.stibco.nl

Trainer 1

Emiel van Doorn