Geplaatst op

Opbrengstgericht werken + HGW

“Het is niet het gebrek dat het verschil maakt;
het zijn de kwaliteiten en mogelijkheden van de mens die het verschil maken”

Mediërend Leren een aanvulling zijn op opbrengstgericht werken en/of handelingsgericht werken?

Niet als we het zonder het kind/de jongere willen doen, als het proces zonder hen plaatsvindt en als we dossiers vullen en grafieken maken waar het kind/de jongere geen kennis van mag nemen.
Wel als we de nadruk leggen op het samen ontwikkelstappen zetten waarbij de jongere/het kind eigenaar is van zijn eigen problemen, talenten en kwaliteiten. Centraal bij Mediërend Leren staat de kwaliteit van interactie die dat mogelijk maakt. Het analyseren samen met het kind/de jongere van zijn problemen en talenten. Het samen bepalen wat zijn cognitieve functies zijn, het gebruikte materiaal analyseren en kijken of het matcht en/of aansluitend gemaakt kan worden. Met als gevolg dat de jongeren/kinderen gemotiveerd blijven en minder ongewenst gedrag vertonen.
De basis van Mediërend Leren ligt in het inclusief denken waarbij het verschil tussen kinderen/jongeren een vanzelfsprekendheid is en het verschil de kwaliteiten tussen jongeren/kinderen zijn.

Opbrengstgericht werken

Indien je als school gaat voor opbrengstgericht werken, dan ga en sta je als leerkracht/begeleider voor gedrag dat past bij opbrengstgericht werken, zoals het maken van plannen, het analyseren van data, het geven van gedifferentieerde instructie en het voeren van leergesprekken met leerlingen.

Vanuit de visie van Mediërend Leren kan dit alles niet zonder de ouders en de leerling/het kind; het moet samen! Dit vraagt van ons kennis over een kwaliteitsvolle interactie, kennis van cognitie, sociale ontwikkeling en emotionele ontwikkeling. Mediërend Leren kan daarmee een stevige bijdrage leveren aan het Opbrengstgericht Werken.

Opbrengstgericht Werken mag niet verworden tot het vullen van dossiers, maken van (groeps)plannen, het opstellen van meetbare doelen etc., alles zonder dat het kind/leerling daar zelf kennis van heeft genomen.

Hoge verwachtingen t.a.v. kinderen/leerlingen kunnen ook geformuleerd worden als hoge verwachtingen t.a.v. de leerkracht die de gereedschappen moet krijgen om aan zijn eigen verwachtingen te voldoen. Juist het leren werken vanuit relatie en contact met het kind, waarin het kind zelf probleemeigenaar wordt is de grote stap naar leren en ontwikkeling. De visie van Mediërend Leren dus!

Handelingsgericht werken

Belangrijke uitgangspunten van Handelingsgericht werken zijn:

Dat er alléén onderzoek/observaties etc. worden verricht als dit noodzakelijk is voor de advisering, onderwijs en begeleiding.
We optimaliseren de bruikbaarheid van de adviezen door rekening te houden met de wensen en de mogelijkheden van de organisatie, ondersteuner, leerkracht, ouder en het kind/de jongere.
Er is daarbij nadrukkelijk aandacht voor positieve en veranderbare kenmerken.

Wat verstaan we eronder?
Een werkwijze die gericht is op het onderkennen en analyseren van vragen, problemen en kwaliteiten.
Men zoekt naar verklaringen niet naar voorbeelden en signalen (Overstijgen van ….., zeer lastig als je naar onze cliënt- en leerlingbesprekingen kijkt)

Doelen zijn:
aanknopingspunten vinden voor passend onderwijs/de participatie wet
aanknopingspunten vinden voor de ondersteuning van het kind/de jongere
definiëring van de competenties en kwaliteiten van het kind/de jongere
door zelfreflectie kennen van de eigen kwaliteiten en belemmeringen (van de leerkracht/ondersteuner/ouder)
en komen tot onderlinge afstemming
Handelingsgericht werken heeft een directe relatie met Mediërend Leren. We kunnen een fantastische bijdrage leveren aan de begeleider, ouder of leerkracht om het maximale uit de talenten en mogelijkheden van kinderen te halen. De kennis over hoe aan te sluiten in de zone van de naaste ontwikkeling, het leren zien van de verborgen kwaliteiten van de kinderen/jongeren, het leren zien dat ook voor ongewenst gedrag kwaliteiten nodig zijn; als deze paradigma stap gezet kan en wil worden dan heeft Mediërend leren veel te bieden!