Geplaatst op

Denkstimulerende begeleiding en training

StiBCO biedt via DeSti cognitieve en activerende ondersteuning. DeSti werkt volgens dezelfde visie, uitgangspunten en methodiek als StiBCO, d.w.z. op basis van het concept Mediërend Leren.

DeSti biedt:

Dynamisch Assessment: kortdurende cognitieve activerende begeleiding (zes tot twaalf uur, verdeeld over drie sessies)
Denkstimulerende begeleiding: langdurige cognitieve, activerende begeleiding (wekelijkse begeleiding, per sessie 45 minuten)
Voor wie:
Ieder mens ongeacht leeftijd, uitdaging, mogelijkheden en/of problematieken. Niet specifiek onderwijs, maar ook in het kader van arbeid, vrije tijd etc..

Mail sturen met verzoek mbt individuele begeleiding

  1. Dynamisch assessment

Inhoud
Het dynamisch assessment is gebaseerd op de principes en theorieen van Prof. Dr. R. Feuerstein, Prof. Dr. Y. Rand en Prof. dr. D. Tzuriel. Het is een manier om de veranderbaarheid en daarmee de leermogelijkheden van het kind inzichtelijk te maken. Het streven is om een beeld te krijgen van de manier van denken van het kind en daarmee samenhangend het opsporen van eventuele problemen in het denkproces. Nb.: Het gaat er bij het dynamisch assesment nadrukkelijk niet om een uitspraak te doen over het IQ en / of schoolniveau / -keuze.

Via diverse onderdelen en m.b.v. diverse materialen wordt een analyse gemaakt van:

de zone van de naaste ontwikkeling van het kind,
de mediërende interactiestijl die zo optimaal mogelijk aansluit bij het kind,
de cognitieve en deficiënte cognitieve functies van het kind.
Op basis van de uitkomsten wordt/worden:

het leerpotentieel van het kind bepaald,
de begeleidingsdoelen van het kind vastgesteld,
handelingssuggesties t.b.v. de begeleiding van het kind geformuleerd.

Werkwijze
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden en materialen:

Dynamic Assesment (Prof. Dr. David Tzuriel). Deze materialen zijn geschikt voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd vanaf vier / vijf jaar, maar meerdere materialen zijn ook geschikt voor oudere kinderen, inclusief pubers en jong-volwassenen.
L.P.A.D. (ICELP, Feuerstein & Rand). Deze materialen zijn geschikt voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd vanaf zeven/acht jaar.
Spelmateriaal. Van alle spelletjes is een analyse gemaakt en is bekend welke cognitieve functies erin verborgen liggen. Spelletjes kunnen zowel bij jonge kinderen als bij oudere kinderen, pubers en jong-volwassenen ingezet worden.
Uitvoering en beschikbaarheid
In principe op ieder moment, e.e.a. is afhankelijk van zowel uw agendaruimte als die van DeSti.

2. Denkstimulerende begeleiding

Inhoud
Het doel van de denkstimulerende begeleiding is om het kind (efficiënte) denkvaardigheden aan te leren, zodat het zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. Gedurende de begeleiding staat steeds 1 deficiënte cognitieve functie centraal.

De denkstimulerende begeleiding is erop gericht:

het kind te begeleiden aan de hand van (een aantal) begeleidingsdoelen. Deze begeleidingsdoelen zijn gebaseerd op de (deficiënte) cognitieve functies.
het kind denkvaardigheden en sociale & emotionele vaardigheden aan te leren. De begeleiding kan zich zowel op de cognitieve als op de sociaal-emotionele ontwikkeling richten.
Ouders/verzorgers spelen een belangrijke en noodzakelijke rol bij de begeleiding van het kind. Dit uitgangspunt betekent:

dat altijd één van beide ouders/verzorgers aanwezig is tijdens de begeleidingssessies.
dat ervan wordt uitgegaan dat de ouders/verzorgers zich verdiepen in de methodiek van Mediërend Leren cq. deelnemen aan één van de trainingen, zoals bijvoorbeeld Denkstimulering Thuis.
dat de ouders/verzorgers aan de hand van meegegeven handvatten en adviezen tussen de sessies door hun kind intensief blijven stimuleren en uitdagen.

Werkwijze
De op deze pagina beschreven vorm van denkstimulerende begeleiding is geschikt voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd vanaf vier jaar.

Het verdient de voorkeur dat de begeleiding vooraf wordt gegaan door een Dynamisch Assessment. Dit, omdat tijdens het Dynamic assessment naar voren komt welke (deficiënte) cognitieve functies centraal zouden moeten staan tijdens de begeleiding.

Bij de begeleiding wordt gebruik gemaakt van:

I.V.P. – materiaal van ICELP (Prof Dr. R. Feuerstein)
Overig materiaal zoals spelmateriaal en materialen ontwikkeld door StiBCO/Cedeso/DeSti.
Uitvoering en beschikbaarheid
In principe op ieder moment, e.e.a. is afhankelijk van zowel uw agendaruimte als die van DeSti.

DeSti; de drijvende kracht en contact
Drijvende kracht achter DeSTi is drs. Floor van Loo (1980). Zij is trainer Mediërend Leren, leerpotentieelonderzoeker en I.V.P.-docent. Haar motto is: ‘Een goede aansluiting bij de zone van de naaste ontwikkeling van kinderen/cliënten vormt een belangrijke slaagfactor om samen met hen succesvolle stappen te zetten in hun ontwikkeltraject.’ Floor zoekt samen met de kinderen/de cliënten naar de ontwikkelingsmogelijkheden, ervan uitgaande dat elk kind/cliënt hoe dan ook leerbaar is.


Voor de cognitieve en activerende begeleiding gelden de algemene voorwaarden van DeSti.