Geplaatst op

De kwaliteit van interactie

Visie en uitgangspunten van mediatie volgens StiBCO

StiBCO / het concept Mediërend Leren heeft de volgende visie en uitgangspunten m.b.t. interactie (waaronder contact en relatie) gedefinieerd:

Visie achter mediatie

De regiefunctie ligt bij de deelnemer
De deelnemer neemt zelf beslissingen over de stappen van zijn leerproces.
De deelnemer draagt hiervoor zelf verantwoordelijkheid en voert als lid van het team zelf uit.
De interactie is gericht op het leer- en ontwikkelingsproces van de deelnemer (emancipatie).
De interactie is zoveel mogelijk gericht op het inzetten en verder ontwikkelen van de (natuurlijke) netwerken van de deelnemer (integratie).
Deelnemer en mediator komen tot een gezamenlijk beeld van het kunnen/kennen van de deelnemer.
De interactie is gericht op het beschikbaar komen van het geleerde voor anderen.

Uitgangspunten van mediatie

  • Begint met contact maken
  • Moet aansluiten bij…….
  • Werken vanuit vertrouwen en hierbij een zeker risico nemen
  • Is doelgericht
  • Is gebaseerd op gelijkwaardigheid; functionerend als team
  • Verlangt van beiden een (zelf)reflectieve houding
  • Is gebaseerd op wederkerige adequaatheid om tot een gezamenlijke analyse komen

Mediërende vorm:

is een wederkerig proces waarin mensen elkaar werkelijk ontmoeten
is een vragende benadering in een gespreksvorm
is gericht op overdracht van competentiegevoelens (falen en slagen)
stimuleert beiden ‘een stapje verder’ te denken/komen
houdt rekening met de sociale- en emotionele ontwikkeling
is gericht op het ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden en metacognitieve vaardigheden
voldoen aan de criteria voor een kwalitatieve, liefdevolle en betrokken interactie; de mediatiekenmerken

De regiefunctie

Een belangrijk punt van de visie achter de mediërende interactie is de regiefunctie van de jongere/het kind. Uitgangspunt is dat de jongere/het kind zelf besluiten neemt over de stappen van zijn ontwikkeling. Hij draagt hiervoor (mede)zelf verantwoordelijkheid en voert als lid van het team zelf bijbehorende acties uit. Om aan deze regiefunctie recht te doen is doelgerichtheid van de interactie een belangrijke voorwaarde. In het ontwikkel- en leerproces van de jongere/het kind speelt deze doelgerichtheid een belangrijke rol. Weten met welk doel een (leer)activiteit plaatsvindt is een voorwaarde voor leren en ontwikkeling. Zowel de opvoeder/ leerkracht als de jongere/het kind hebben een doel c.q. verwachtingen m.b.t. een gesprek of activiteit die ondernomen wordt of de taak die uitgevoerd moet worden. Beide spreken deze doelen en verwachtingen uit en houden deze gedurende het gesprek of activiteit ook in de gaten. Doelgerichtheid speelt in het leerproces van het kind/de jongere een belangrijke rol. De opvoeder en begeleider en de jongere/het kind letten gedurende het gesprek c.q ondernomen activiteiten op of deze doelen en verwachtingen ook gerealiseerd worden. Als dit niet het geval is, spreken zij elkaar hierop aan.