Basistraining vanuit het MISC concept (groeien doe je samen)

 465,00

Deze basistraining is gebaseerd op het MISC-concept van Professor Dr. P. Klein en de theorie van Professor Stanley Greenspan m.b.t. de sociaal en emotionele ontwikkeling. De talenten van de kinderen en van jezelf mogen centraal staan! Groeien doe je samen De wetenschap is zich steeds meer bewust van het grote belang van de interactie die een opvoeder/leerkracht heeft met een kind/leerling t.a.v. de (hersen)ontwikkeling. Nieuwe ontwikkelingen in de neurowetenschap leveren onomstotelijke bewijzen hiervoor. De goede boodschap is dat het binnen ieders mogelijkheden ligt om zijn interactievaardigheden met MISC op een kwalitatief hoger plan te brengen. groeien doe je samen boek Voor de inhoud van deze training wordt er geput uit de wetenschappelijke theorieën van S. Greenspan, Maslow, Laevers, maar vooral van het MISC-concept van Prof. Pnina Klein. Zij benadrukt in haar concept het belang van de relatie voor de ontwikkeling van het kind/jongere.

StiBCO pijl

Beschrijving

Videotraining vanuit het MISC concept van Professor Dr. P. Klein mediërende interventie bij kinderen en jongeren Op wie richten we ons? Iedereen die kennis wil maken met óf zich wil verdiepen in het MISC concept als hulpmiddel bij het ontplooien van (jonge) mensen wordt hierbij van harte uitgenodigd. In het bijzonder degenen die zich uitgedaagd weten in de opvoeding van kinderen met een speciale ontwikkelingsvraag, zoals een ontwikkelingsachterstand of een leer- of gedragsprobleem. De training richt zich onder meer op ouders, verzorgers, leerkrachten en begeleiders in primair, voortgezet of speciaal onderwijs, interne begeleiders, logopedisten, psychologen, orthopedagogen, (kinder-)verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers en andere belangstellenden. Trainingsinhoud

 • Kennismaken met het MISC-concept
 • Plaatsen van het MISC-concept binnen de (ortho-)pedagogiek en (ontwikkelingspsychologie)
 • Aandacht voor de volgende wetenschappers m.b.t. hun theorieën en methodieken: Maslow, Erikson, Laevers, Greenspan, Stevens, Piaget, Gal’perin, Korczak en Feuerstein.
 • Dieperliggende doelen van de cursist (m.b.t. zijn leerlingen, cliënten, kinderen, organisatie etc.) onderzoeken en vaststellen.
 • De theorie van MISC (is tijdloos: in tegenstelling tot de tendens van Pendule-effect).
 • De MISC-pijlers: o Cultuur o Kennis van de ontwikkeling o Mediatie
 • De elementen van het MISC-concept ‘de MISC-boom’:
 • ABC of Love, welke attitude hebben we, wat zijn onze basisinzetten
 • De basisboodschappen, waar moeten we voor staan en wat mogen kinderen van ons verwachten
 • Mediatiekenmerken (Focusing, Betekenis verlenen, Uitbreiding, gevoelens van bekwaamheid, Gedragsregulering)
 • Ontwikkelbehoeften van mensen, waar willen we onze leerlingen/kinderen op laten ontwikkelen?
 • MISC-gereedschappen:abc of love o Verwoorden van het denken en handelen o Humor, heb je het niet, dan alsnog leren o Hidden mediation, wie zijn we en wat doen we ter voorbereiding van het contact met de kinderen?
 • Vertaling van de theorie naar de praktijk vindt plaats d.m.v. video-opnames

Werkvormen Plenaire colleges en discussies Individueel en in subgroepen uitwerken van specifieke MISC onderwerpen, waaronder:

 • Ontwikkeldoelen definiëren.◦Literatuur bestuderen en verdiepen van de theoretische kennis
 • Analyseren van de video’s, waarbij expliciet gekeken wordt naar wat er goed gaat
 • Micro-analyses t.b.v. het vaststellen van de zone van de naaste ontwikkeling
 • Casussen inbrengen en bespreken
 • Collegiale consultatie en logboeksystematiek.

Video-opnames De videocamera is een belangrijk hulpmiddel. Deze wordt gebruikt om opnames te maken van interacties tussen de ouder/begeleider en kind(eren). De opnames worden geanalyseerd en besproken en leerpunten voor het eigen interactiegedrag worden geformuleerd. Huiswerkopdrachten zorgen voor oefening van deze leerpunten. Een eerste voorwaarde voor het kunnen toepassen van de interactiecriteria is dat de cursist kennis heeft van deze criteria en ze kan herkennen. In de training worden de hiervoor benodigde vaardigheden en technieken aangeboden en benoemd. Een tweede voorwaarde is dat de cursist bereid moet zijn om een aantal video-opnamen te maken van zijn interactiestijl. Tijdens de training zal uitgebreid ingegaan worden op de wijze waarop de interactie plaatsvindt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van beeldopnames die door de cursisten zelf zijn meegenomen. Hieruit worden fragmenten getoond. De cursist moet in het fragment de verschillende interactiecriteria herkennen en aan kunnen geven wat hij van de gevoerde interactie vindt en hoe hij in de toekomst met deze interactiecriteria omgaat. Uitgangspunt bij het bekijken van de video’s is een positieve inzet: er wordt op zoek gegaan naar wat er goed gaat en hoe dit verder uitgebouwd kan worden. Oefeningen bereiden de cursist voor op het uitvoeren van de vaardigheden in de eigen praktijk. Toelatingsvoorwaarden Motivatie om aan een kwalitatieve interactie te werken en de behoefte hebben om anderen daar deelgenoot van te maken. Daarnaast de behoefte hebben om een cognitief ontwikkelingsproces bij een ander op gang te brengen of willen ontwikkelen. Tevens is het maken van video-opnames van de eigen thuis/werksituatie noodzakelijk. Doel van de training De training beoogt de kwaliteit van de interactie van de cursist te verhogen: het bewust worden, herkennen, kunnen benoemen en begrijpen van de kenmerken van een speciale kwaliteitsvolle interactiestijl, zodat deze doelgericht toegepast kunnen worden in interacties met kinderen (van 0 tot en met 21 jaar en eventueel ouder). Hierdoor kan de communicatie met en de begeleiding van kinderen op een hoger niveau plaatsvinden. In deze training worden de interactiecriteria, zoals geformuleerd door Prof. Pnina Klein in haar MISC-concept, verduidelijkt en praktisch geoefend. De nadruk ligt erop om vanuit liefde en betrokkenheid het contact en de wederkerige relatie met het kind tot stand te brengen. Met deze speciale interactiestijl kunnen kinderen vele denk-/ontwikkelingsstappen verder geholpen worden. Tussen de trainingsdagen in, het geleerde in praktijk brengen, op video opnemen, analyseren en kwaliteiten en eigen ontwikkeldoelen formuleren. groeien doe je samen Speciale aandachtspunten tijdens de training: Het krijgen van tools om stil te staan bij de relatie die we met de kinderen/leerlingen aangaan. Het vergroten van het inzicht in de kenmerken van een ontwikkelingsgerichte interactie. Het ontwikkelen van kennis en het inzicht geven in het belang van een kwaliteitsvolle interactie met kinderen/leerlingen voor hun cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Toelatingsvoorwaarden: Motivatie om aan een kwalitatieve interactie te werken en de behoefte hebben om anderen daar deelgenoot van te maken. Daarnaast de behoefte hebben om een cognitief ontwikkelingsproces bij een ander op gang te brengen of willen ontwikkelen. Tevens is het maken van video-opnames van de eigen thuis/werksituatie noodzakelijk.

Programma

Programma van de training

Dag 1:
Welkom en mededelingen◦Inleiding en kennismaking
◦Doelen, achtergrond en verwachtingen van de training
Opbouw van de training Reader Visie, verwachtingen en zelfbeeld◦Basistraining MISCReflectie- en discussieopdrachten t.a.v. jezelf, je organisatie en je verwachtingen m.b.t. de training MISC concept. Dagafsluiting: evaluatie en reflectie◦Kennismaken met het MISC concept van prof. dr. P. Klein ◦Pijlers van MISC: kennis, cultuur en mediatie
◦De onderscheidende kracht van MISC ◦Wederkerigheid, als hét element van interactie ◦Introductie MISC-boom, alle elementen van het MISC concept in 1
◦MISC in een groter pedagogische context
◦Bepalen dieperliggende doelen van de deelnemers, zijn kinderen/deelnemers en de organisatie
Huiswerk voor dag 2: Logboekopdracht / reflectieopdracht / observatieopdracht Lezen reader: ABC of Love en de basisboodschappen Verder uitwerken van de dieperliggende doelen van de deelnemers, zijn kinderen en de organisatie •Maak een beeldopname waarop je met je kind / leerling / cliënt aan het werk bent Aanvullende artikelen verzamelen voor de eigen bibliotheek en ter beschikking stellen aan de deelnemers

Dag 2: Welkom en mededelingen
◦Vragen / opmerkingen n.a.v. de reader en reflectie op de vorige trainingsdag
Theorie MISC boom:Oefenen met het herkennen en inzetten van de ABC of Love en de basisboodschappen
◦ABC of Love ◦Basisboodschappen a.d.h.v. diverse (reflectie-) oefeningen en opdrachten, waaronder beeldfragmenten
Dagafsluiting: evaluatie en reflectie
Huiswerk voor dag 3:
Logboekopdracht / reflectieopdracht / observatieopdracht
Lezen reader: de theorie van de mediatiekenmerken: focusing, betekenis verlenen, uitbreiding, bekwaamheidsgevoelens, gedragsregulering en de ontwikkelbehoeften.
Maak een beeldopname waarop je met je kind/leerling/cliënt aan het werk bent en analyseer de beelden a.d.h.v. de ABC of Love en de basisboodschappen
•Aanvullende artikelen verzamelen voor de eigen bibliotheek en ter beschikking stellen aan de deelnemers

Dag 3:
Welkom en mededelingen. Verdere verdieping van het theoretisch concept MISC.
Nogmaals aandacht voor de dieperliggende doelen
◦Vragen / opmerkingen n.a.v. de reader en reflectie op de vorige trainingsdag
Oefenen met het herkennen en inzetten van de ABC of Love en de Basisboodschappen a.d.h.v. de eigen video-opnamen van de cursisten.
Theorie MISC-boom:Oefenen met het herkennen en inzetten van de mediatiekenmerken en de ontwikkelbehoeften a.d.h.v. diverse (reflectie-) oefeningen en opdrachten, waaronder beeldfragmenten.
Dagafsluiting: evaluatie en reflectie◦Mediatiekenmerken: focusing, betekenis verlenen, uitbreiding, bekwaamheidsgevoelens, gedragsregulering.
Huiswerk voor dag 4:
Logboekopdracht / reflectieopdracht / observatieopdracht.
Kritisch bekijken en vragen stellen m.b.t. theorie over mediatiekenmerken en ontwikkelbehoeften
Formuleren van vragen t.b.v. de implementatie van het MISC concept.
Maak een beeldopname waarop je met je kind / leerling / cliënt aan het werk bent en analyseer de beelden a.d.h.v. de mediatiekenmerken en de ontwikkelbehoeften Aanvullende artikelen verzamelen voor de eigen bibliotheek en ter beschikking stellen aan de deelnemers

Dag 4:
Welkom en mededelingen
Delen van ervaringen m.b.t. het MISC concept en het formuleren van vragen noodzakelijk voor de implementatie van MISC.
Plenair en in groepen de verschillende video opnames bespreken op basis van de eigen ontwikkelvraag
◦Vragen / opmerkingen n.a.v. de reader en reflectie op de vorige trainingsdag
Oefenen met het herkennen en inzetten van de MISC mediatiekenmerken en het tegemoet komen aan de ontwikkelbehoeften a.d.h.v. de eigen video-opnamen van de cursisten
MISC-boom: samenvatten en vastzetten van opgedane kennis en vaardigheiden.
Oefenen met het herkennen en inzetten van de onderdelen van de MISC-boom a.d.h.v. diverse (reflectie-) oefeningen en opdrachten, waaronder beeldfragmenten
Dagafsluiting: evaluatie en reflectie

Huiswerk voor dag 5:
Logboekopdracht / reflectieopdracht / observatieopdracht.
Maak een beeldopname waarop je met je kind / leerling / cliënt aan het werk bent en analyseer de beelden a.d.h.v. de onderdelen van de MISC boom.
Stel aan de hand van alle gemaakte opnames je eigen mediatorprofiel op.
Verwerk dit in een presentatie met beeldopnames.
Aanvullende artikelen verzamelen voor de eigen bibliotheek en ter beschikking stellen aan de deelnemers

Dag 5:
Welkom en mededelingenIn groepen de verschillende video opnames bespreken op basis van de eigen ontwikkelvraag.
Theorie MISC Boom: verwoorden, humor, hidden mediation
◦Vragen / opmerkingen n.a.v. de reader en reflectie op de vorige trainingsdag.
Discussie over de relatie van het MISC concept met bestaande programma’s als VIB, collegiale consultatie etc.
Profiel van een mediator. Afsluiting: evaluatie en reflectie
◦Profiel van een mediator en het opzetten van je eigen profiel t.b.v. eigen verdere ontwikkeling.
Presentatie en analyse van de door de cursisten ingebrachte video’s a.d.h.v., ABC of Love, de Basisboodschappen, de mediatiekenmerken, de ontwikkelbehoeften en het eigen mediatieprofiel.
Basiskenmerken van MISC:  liefde, betrokkenheid en welbevinden

Praktische informatie

Trainingsgegevens Data training:

 • 20 januari 2024
 • 27 januari 2024
 • 9 maart 2024
 • 20 april 2024
 • 5 juni 2024

Tijden: 9.30 uur tot en met 15.00 uur
Prijs: € 465,– (inclusief reader en opdrachten)
Locatie: Bij Everts, Julianastraat 4 2411 CV Bodegraven
Certificaat: bij 80% aanwezigheid en uitvoering van de (huiswerk)opdrachten
Trainer: Emiel van Doorn

Trainer

Emiel van Doorn Praktijkmens+een stevig theoretisch onderbouwd. Ik begeleid mensen met ontwikkelingsachterstand/voorsprong, die onvoldoende cognitief+sociaal uitgedaagd worden. Emiel van Doorn, MISC-trainer, IVP trainer, ontwikkelaar van het concept Mediërend Leren en als docent verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek www.stibco.nl