De werkwereld van ontwikkelcoaches

 29,90

De afgelopen decennia is het werk van professionals op het snijvlak van de (jeugd-)hulpverlening, de geestelijke (jeugd-)gezondheidszorg en het sociaal werk veranderd, mede onder invloed van de verschuiving van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. De genoemde professionals, hun cliënten en beleidsmakers ervaren diverse spanningsvelden als gevolg hiervan. Deze spanningsvelden komen voort uit een functionele invulling van het aan de participatiemaatschappij onderliggende participatie- en integratie-ideaal en een daarbij aansluitende technische georiënteerde begeleidingsvorm.

Stichting StiBCO (opgericht in 1988) richt zich expliciet op inclusie als recht van ieder mens in het bijzonder in het onderwijs, maar ook binnen de zorg- en welzijnssector. Mede daarom heeft het bestuur besloten een tegemoetkoming te geven.
De stichting StiBCO neemt de verzendkosten à € 7,25 voor zijn rekening en zodoende wordt het boek u gratis toegezonden.
Komt u het boek ophalen en neemt u het mee dan wordt het boek aan u verkocht voor € 22,65 en krijgt u de korting van € 7,25!

 

Beschrijving

De afgelopen decennia is het werk van professionals op het snijvlak van de (jeugd-)hulpverlening, de geestelijke (jeugd-)gezondheidszorg en het sociaal werk veranderd, mede onder invloed van de verschuiving van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. De genoemde professionals, hun cliënten en beleidsmakers ervaren diverse spanningsvelden als gevolg hiervan. Deze spanningsvelden komen voort uit een functionele invulling van het aan de participatiemaatschappij onderliggende participatie- en integratie-ideaal en een daarbij aansluitende technische georiënteerde begeleidingsvorm.

In deze dissertatie wordt een alternatieve benadering beschreven die de spanningsvelden kan verminderen en/of wegnemen. Deze benadering kenmerkt zich door een inclusieve invulling van het participatie- en integratie-ideaal en een bijpassende idiografisch-relationeel georiënteerde begeleidingsvorm. Professionals die werken volgens deze benadering nemen in de huidige maatschappelijke context een voorlopersrol in.

De casusstudie biedt een systematische beschrijving van de werkwereld van professionals die volgens deze alternatieve benadering werken, vanuit het perspectief van deze professionals zelf. Wat betekent het voor hun (dagelijks) werk? Welke invloed heeft het op de manier waarop ze cliënten begeleiden? Hoe verhoudt het zich tot hun eigen persoon? En hoe verhoudt het zich tot de context waarbinnen zowel zijzelf als hun cliënten functioneren?

Er zijn 15 ontwikkelcoaches geïnterviewd. Ze zijn werkzaam bij een zorginstelling in het noorden van het land. Ze bieden, binnen het vrijwillige kader, ambulante begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis. Ze begeleiden hun cliënten op basis van Mediërende Levensloopbegeleiding.

De Grounded Theory vormde de leidende onderzoeksbenadering. De narratieve en discursieve psychologie zijn gebruikt om tot aanvullende en verrijkende inzichten te komen.
Deze pluralistische aanpak heeft geleid een rijke, veelzijdige schets van de werkwereld van de ontwikkelcoaches. Een schets die het complexe en dynamische karakter van professies op het snijvlak van het sociaal domein zichtbaar maakt en die het belang van het reflecteren op en het expliciteren van ideologische referentiekaders weerspiegelt. Een schets die daarmee op operationeel en beleidsmatig niveau waardevolle inzichten oplevert ten aanzien van de gedachtevorming en kennisdeling met betrekking tot de beroepsuitoefening van de specifieke groep professionals die centraal staat in de studie én de ontwikkelruimte van hun cliënten.