Geplaatst op

VELOO

Verrijkende Elementen voor Leren, Opvoeden en Onderwijzen
theorie en praktijk van Ontwikkelend onderwijs en Leren leren

SITUERING
Het VELOO®programma is gebaseerd op ideeën van PIAGET, FEUERSTEIN, VAN PARREREN, GREENBERG en anderen.
Het ondersteunt en begeleidt al wie betrokken is bij het uitbouwen van een leeromgeving waarin cognitieve-, sociale- en motorische vaardigheden geïntegreerd ontwikkeld worden.
Het biedt een concreet stappenplan om kinderen, jongeren en volwassenen zelfstandiger te leren leren.
Het VELOO®programma helpt leerkrachten de leergebied-overschrijdende eindtermen leren leren en sociaal-emotionele vaardigheden toepassen en integreren in de dagelijkse realiteit van het schoolgebeuren.
Het versterkt de deskundigheid in de preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerproblemen en biedt elementen die kunnen opgenomen worden in het plan voor zorgverbreding, in het schoolwerkplan en in het opvoedings- of begeleidingsproject van instellingen.

ALGEMEEN DOEL
De leerdispositie van kinderen, jongeren en volwassenen leren versterken door hen leervaardigheden en leerattitudes bij te brengen die hen helpen meer profijt te halen uit georganiseerde of toevallige leersituaties en die hen voorbereiden op levenslang leren.

CONCRETE DOELEN

Inzicht verwerven in de uitbouw van leervaardigheden, leerattitudes en zelfstandig leren.
Zich een denk- en leerstimulerende interactiestijl eigen maken.
Leren werken aan 13 Bouwstenen voor zelfstandig leren en 8 Goede leerhoudingen
Bridging en mindmapping als leerbevorderende technieken leren hanteren.
Leren procesgericht evalueren en feedback geven.
Leren reflecteren op de eigen opvoedings- en onderwijsstijl

Inzicht verwerven in de uitbouw van leervaardigheden, leerattitudes en zelfstandig leren.
Zich een denk- en leerstimulerende interactiestijl eigen maken.
Leren werken aan
13 Bouwstenen voor zelfstandig leren en 8 Goede leerhoudingen
Bridging en mindmapping als leerbevorderende technieken leren hanteren.
Leren procesgericht evalueren en feedback geven.
Leren reflecteren op de eigen opvoedings- en onderwijsstijl.

DOELGROEP

Leerkrachten van het basis- en van het secundair onderwijs (1ste graad),
van het buitengewoon lager en -secundair onderwijs,
zorgcoördinatoren,
opvoeders en studiebegeleiders,
psychologen, pedagogen en therapeuten,
stagebegeleiders en beroepsopleiders,
opleiders in nascholingsprogramma’s
opleiders programma’s langdurig werklozen
Samengevat: hulpverleners uit de educatieve- en uit de welzijnssector.

WERKWIJZE
De opleiding wil een stimulans zijn tot inzichtverruiming en vaardigheidstraining en een inspirerende wisselwerking bieden tussen vorming en praktijk.
Nieuwe inzichten en vaardigheden worden uitdrukkelijk gerelateerd aan de werksituatie van de cursisten. Hiervoor wordt geregeld appèl gedaan op de ervaringen van de deelnemers.

Denkvaardigheden en Goede leerhoudingen worden uitgaande van oefeningen ervaren, benoemd en inhoudelijk uitgediept.
Groepswerk en zelfwerkzaamheid vullen de klassieke lesvormen aan.

COORDINATOR-OPLEIDER
Annie Weedaege

AUTEURS
Annie Weedaege
Docent aan de Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch werk, coach leren leren in het buitengewoon onderwijs, erkend trainer I.V.P. en CEA (COGNET).

Philippe Lamoral
Lic. pedagogische wetenschappen KUL, Diplôme d’études avancées en sciences de l’éducation Université de Genève, erkend trainer IVP en LPAD-practicus.

Beide auteurs zijn occasionele medewerkers aan The International Center for the Enhancement of Learning Potential (ICELP) te Jeruzalem.

PRAKTISCH

De opleiding omvat vijf cursusdagen,
telkens van 9 tot 16 uur in de lokalen van de vormingsleergang.

Elke inschrijving wordt voorafgegaan door een telefonisch intakegesprek of e-mail waarin aanbod en verwachtingen aan elkaar worden getoetst.Het aantal deelnemers per opleiding is beperkt
tot 18 personen.

Het cursusgeld bedraagt € 235,– , cursusmaterialen inbegrepen.
De opleiding kan ook betaald worden met opleidingscheques. Meer info hierover op:
www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml

Het departement Onderwijs vraagt een kopie van uw diploma hoger secundair onderwijs om u, na het volgen van de VELOO-cursus een officieel attest ‘Bijzondere methodologie’ te kunnen afleveren.

Opleiding tot het werken met het Instrumenteel Verrijkingsprogramma van Reuven FEUERSTEIN

SITUERING

Het Instrumenteel Verrijkingsprogramma (IVP) van FEUERSTEIN is de Nederlandstalige versie van het Instrumental Enrichment Program dat vertaald is in 20 talen en toegepast wordt in 45 landen.
Het is een denkstimulerend programma met welomschreven richtlijnen om een zo gunstig mogelijk leerklimaat te scheppen en om mensen te leren leren.
Concreet houdt dit onder meer in: nauwkeurig informatie verzamelen en verwerken, oplossingen bedenken voor diverse problemen, organiseren, plannen, veronderstellingen maken, besluiten trekken, verantwoordelijkheid durven nemen en beslissen.

Omdat het IVP zich richt op denk- en leer-processen en niet op een specifieke vakinhoud, is het geschikt voor een zeer ruim publiek: het is toepasbaar bij alle leeftijdsgroepen vanaf 9 jaar. Taal begrijpen en een minimum aan visueel- motorische functies zijn de enige noodzakelijke voorwaarden.
Het IVP geeft concreet vorm aan de principes van ‘Ontwikkelend onderwijs’ en streeft naar een geïntegreerde cognitieve en sociale ontwikkeling.
Het versterkt de deskundigheid in de preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerproblemen.

DOEL
Algemeen:
De leerdispositie van kinderen, jongeren en volwassenen leren versterken door hen leervaardigheden en leerattitudes bij te brengen die hen helpen meer profijt te halen uit leersituaties en die hen voorbereiden op levenslang leren.

concreet:vaardigheden ontwikkelen om een motiverende omgangsstijl en een optimaal leef- en leer-klimaat uit te bouwen,
inzicht verwerven in de ontwikkeling van leer-en denkprocessen,
goede denk- en werkhoudingen aanleren om informatie correct op te nemen, te verwerken en weer te geven,
mensen leren inzicht krijgen in oorzaken van eigen succes en falen.
DOELGROEP

Leerkrachten gewoon en buitengewoon onderwijs, zorgcoördinatoren,
opvoeders en therapeuten,
psychologen en (ortho)pedagogen,stagebegeleiders en beroepsopleiders,
opleiders in nascholingsprogramma’s,
opleiders programma’s voor langdurig werklozen.
Samengevat:hulpverleners uit de educatieve- en welzijnssector.

COORDINATOR-OPLEIDER
Annie WEEDAEGE
Erkend trainer IVP, coach leren leren in het buitengewoon onderwijs, docent aan de Vormings-leergang voor Sociaal en Pedagogisch werk.

INHOUD EN WERKWIJZE
Er wordt uitdrukkelijk zorg besteed aan de filosofie waarop het programma gebaseerd is en de daaruit voortvloeiende methodische principes.
Het analyseren van deze laatsten, samen met het doornemen van de trainingsmaterialen van het IVP, vormen het grootste deel van de opleiding.

Het materiaal omvat zeven sets gevarieerde denkopdrachten.
Via het werkmateriaal leert en oefent men een veelheid van denkprocessen en denkprincipes.
De betrokkene leert bovendien systematisch het verband leggen tussen het geleerde en toepassingsdomeinen in het dagelijks leven.
Het geheel heeft een gestadig stijgende moeilijkheidsgraad zodat men succes kan ervaren en gemotiveerd is om zich blijvend in te spannen.

De opleiding bestaat uit:

interactieve plenaire sessies,
werksessies in deelgroepen waarbij de deelnemers zich voorbereiden op de toepassing van het gedachtegoed.
Aan het einde van deze opleiding wordt een door R. FEUERSTEIN ondertekend certificaat van deelname aan fase 1 uitgereikt. Dit certificaat is een vereiste voor het toepassen van het IVP-trainingsprogramma en voor de aanschaf van de IVP-werkbladen die beschermd zijn door een copyright en enkel verkrijgbaar zijn in erkende IVP-verdeelcentra.

PRAKTISCHE SCHIKKINGEN
De opleiding geeft recht op betaald educatief verlof of op vormingsverlof (voor ambtenaren).
De opleiding kan deel uitmaken van het nascholingsplan dat elke school moet indienen
voor haar personeel.

Elke inschrijving wordt voorafgegaan door een telefonisch intakegesprek of e-mail waarin aanbod en verwachtingen aan elkaar worden getoetst.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen.De opleiding loopt over één schooljaar en omvat negen cursusdagen, telkens van 9 tot 17 uur in de lokalen van de Vormingsleergang, op de vrijdagen

Het cursusgeld bedraagt € 540,–, verzekering, cursusmaterialen en vormingsrechten ICELP inbegrepen.
De opleiding kan ook betaald worden met opleidingscheques. Meer info hierover op:
www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml

Aanvullende informatie kan U opvragen
bij de coördinator: elke werkdag tussen 20 en 22 uur
via het telefoonnummer 09 385 84 44
of via fax op hetzelfde nummer
of via e-mail
Centrum voor volwassenenonderwijs
Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk vzw
Edgard Tinelstraat 92 – 9040 Gent