Geplaatst op

Reuven Feuerstein

Reuven Feuerstein werd in 1921 in Roemenië geboren. Hij is in april 2014 is hij in Jeruzalem overleden. 70 jaar lang heeft hij zich ingezet voor een ieder voor wie ontwikkeling en groei bepaald niet vanzelf ging.

Hij heeft voor veel mensen ontzettend veel betekend. Zoveel kinderen en jongeren voor wie de toekomst niet als positief geformuleerd werd, heeft hij tegen de stroom in helpen ontwikkelen en daarmee aan hen en hun omgeving bewezen dat iedereen ongeacht zijn beperking of handicap een positieve en betekenisvolle toekomst heeft. Wij kijken met respect terug op zijn leven en zijn hem dankbaar voor wat hij ons heeft gegeven. StiBCO zal zijn gedachtegoed blijven uitdragen en verder ontwikkelen om zo ook in Nederland zijn methode tot volle wasdom te laten komen.

Prof. Feuerstein begon zijn loopbaan als onderwijzer. Van 1940-1944 was hij verbonden aan een school voor achtergebleven en emotioneel gestoorde kinderen in Boekarest. In 1944 wist hij aan de Duitse bezetting te ontkomen en naar Israël te vluchten. Na de oorlog kwam hij terug naar Europa om bij te dragen aan de opvang van de kinderen (veelal wezen) uit de concentratie-kampen.

Om onderwijsvoorzieningen op te zetten werden bij deze kinderen IQ-tests afgenomen. De kinderen scoorden erg laag. Dat leidde bij Feuerstein tot de conclusie dat IQ-testen geen goed instrument waren, omdat ze geen rekening houden met de verschrikkelijke ervaringen die de kinderen hadden meegemaakt. Naar zijn idee hadden de kinderen meer mogelijkheden dan de test aangaf. Om die mogelijkheden op het spoor te komen ging hij part-time studeren bij Piaget) en Rey*) in Genève.
Met behulp van instrumenten van Jean Piaget en Andre Rey kreeg Feuerstein zicht op wat er met de kinderen aan de hand was. Er was bij hen sprake van tekorten in het cognitief functioneren waardoor het leren in schoolse situaties belemmerd werd. Vanaf 1950 was hij ook betrokken bij de opvang van kinderen van joodse immigranten uit Noord-Afrika. Het gaf hem de gelegenheid om geleidelijk aan een theoretisch kader voor de hulpverlening te ontwikkelen. Naast bepaalde groepen immigranten vroeg de begeleiding van kinderen met ontwikkelingsstoornissen steeds meer zijn aandacht. In een periode van zo’n twintig jaar ontstond wat wij nu de ‘methode Feuerstein’ noemen.

Uitgebreid artikel over IVP hier te downloaden.

Voor meer informatie over de organisatie van Prof. Feuerstein in Israël: website ICELP Israël


*)Jean Piaget (1896-1980) Eén van de grondleggers van de moderne ontwikkelingspsychologie. Deze Zwitserse kinderpsycholoog specialiseerde zich in de ontwikkeling van kinderen en in de vraag: waar komt kennis vandaan? Hij doceerde psychologie, sociologie en wetenschapsfilosofie aan de universiteiten van Neuchätel, Lausanne en Genève en aan de Sorbonne in Parijs. Hij richtte in 1955 het Internationaal Centrum voor Genetische Epistemologie op.
Werk en visie Piaget ontdekte dat het potentieel om te leren en om bepaalde gebeurtenissen bewust te ervaren zich ontwikkelt met de leeftijd; de cognitieve ontwikkelingstheorie. Piaget onderscheidde drie mechanismen waarmee kennis vergaard wordt: assimilatie, accommodatie en equilibratie. Hij onderscheidde vier verschillende stadia in de ontwikkeling van het vermogen om met de werkelijkheid om te gaan: de sensorimotorische fase (nul tot twee jaar), de preoperationele fase (twee tot zesjaar), de fase van de concrete operaties (zes tot elf jaar) en de fase van de formele operaties.
Piagets visie leidde in de pedagogiek tot een meer kindgerichte benadering met meer interactie tussen kind en volwassene. Hij wilde niet opvoeden tot modelvolwassene, maar tot creativiteit en nonconformisme en vond dat kinderen hun eigen moraal moesten kunnen ontwikkelen, in plaats van die opgelegd te krijgen. (Paduazevenennegentig HvU)

**) Andre Rey, psycholoog. Rey is geboren in 1906 in Lausanne in Zwitserland en stierf in 1965 in Genève. Hij was psycholoog, hoogleraar op de Universiteit van Genève. Rey is vooral bekend om zijn test van de “complex figure“ die nog zeer veel gebruikt wordt (zowel voor dementerenden, volwassenen en kinderen met een mogelijke verstandelijke beperking). Hij heeft ook een hele reeks andere testen ontwikkeld in de psychologie van de intelligentie, het geheugen, de neurologie ten behoeve van de diagnoses en de beroepsbegeleiding. Kortom een zeer creatieve onderzoeker.

“Don’t accept me as I am”

“Laat me niet zoals ik ben”


In memoriam
Reuven Feuerstein
1921 – 2014

Reuven Feuerstein heeft voor veel mensen ontzettend veel betekend. Zoveel kinderen en jongeren voor wie de toekomst niet als positief geformuleerd werd, heeft hij tegen de stroom in helpen ontwikkelen en daarmee aan hen en hun omgeving bewezen dat iedereen ongeacht zijn beperking of handicap een positieve en betekenisvolle toekomst heeft.

Wij kijken met respect terug op zijn leven en zijn hem dankbaar voor wat hij ons heeft gegeven. StiBCO zal zijn gedachtengoed blijven uitdragen en verder ontwikkelen om zo ook in Nederland zijn methode tot volle wasdom te laten komen.