Vervolgtraining Mediërend Leren module 2 (eigen praktijk centraal)

590,00

Doelstelling
De training beoogt cursisten in de gelegenheid te stellen de door hun (in module 1) opgedane kennis van de concepten, theorieën en methodieken van onder andere Vygotsky, Jolles, Feuerstein, Klein, Tzuriel en Haywood te verdiepen, te verbreden en toe te leren passen in hun eigen handelen. De training is vooral praktisch en richt zich op het direct inzetten van het geleerde. De trainer treedt steeds als model op. Er wordt stevig geïnvesteerd in de ontwikkeling van de eigen cognitieve functies, onder meer m.b.v. de materialen van prof. Tzuriel, t.b.v. het begrijpen van andermans denkproces om van daaruit aan te sluiten bij diegene zijn/haar zone van de naaste ontwikkeling. Ook wordt er aandacht besteed aan de liefdevolle mediatiestijl van prof. Klein. Verder is er ruimte ingeruimd voor het analyseren van (spel-)materialen/activiteiten a.d.h.v. de cognitieve kaart.

Beschrijving

Voor wie
Aan deze training mag u deelnemen, indien u heeft deelgenomen aan de basistraining Mediërend Leren of aan de vervolgtraining Denkstimulering Thuis. In overleg is deelname ook mogelijk voor diegenen die een praktische en theoretische achtergrond hebben m.b.t. het sociaal constructivisme, de ontwikkelingspsychologie en de (ortho)pedagogiek.

Inzet
In de training worden de theorieën, de concepten en de materialen die in de basistraining Mediërend leren zijn aangeboden in de praktijk zichtbaar en voelbaar gemaakt. Casussen ingebracht door de deelnemers zijn meer dan welkom.

Verplichte literatuur: Boek Mediërend Leren en het boek Zet in op de ontwikkeling van de cognitieve functies

Docent: Emiel van Doorn, MISC-trainer, IVP trainer, ontwikkelaar van het concept Mediërend Leren en als docent verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek

Op verzoek zenden wij u graag het gehele uitgewerkte programma toe, inclusief studiebelasting etc.

Programma

Na elke trainingsdag wordt er een observatie en reflectieopdracht meegegeven.

Dag 1:

Terugblik basistraining Mediërend Leren en de start van het persoonlijk leertraject
Verwachtingen formuleren en antwoord op de volgende vragen definiëren: ‘Wat wil je leren?’, ‘Wat heb je nodig?’
Bespreken van het profiel en het eigen mediatiepatroon van de cursist
Nadere bespreking van de subdoelen van het remediëringsmateriaal van Feuerstein
Positionering van de cognitieve functies binnen het concept Mediërend Leren
Het mediëren van cognitieve functies aan de hand van materiaal en leerstof
Cognitieve training in praktijk gebracht: bespreking van een voorbereiding van een mediërende interventie aan de hand van het didactisch model (gemedieerde leerervaring)

Dag 2:

Bespreking van het huiswerk, casussen, ervaringen, vragen en verwachtiingen
Bespreking van de cognitieve kaart in relatie tot leren, opvoeding, mediatie en ontwikkeling
Aandachtspunten m.b.t. de voorbereiding van een cognitieve interventie bespreken en bediscussiëren
Koppeling tussen de cognitieve functies en de deficiënte cognitieve functies
Introductie van de relatie tussen de cognitieve functies en de executieve functies
Praktisch oefenen met het remediëren van deficiënte cognitieve functies (m.b.v. video-analyses)
Het trainen van onze eigen cognitieve functies m.b.v. het instrument ‘Classificeren’, want bijna alles in onze maatschappij is ondergebracht o.b.v. criteria en etiketten in ‘hokjes’.
Huiswerk: Transcript van een door jezelf ingezette cognitieve, mediërende interventie

Dag 3:

Bespreking van het huiswerk, casussen, ervaringen, vragen en verwachtingen
Didactische suggesties m.b.t. het uitvoeren van een mediërende interventie
Verdere uitwerking van mediatiepatronen en discussie rondom de eigen mediatiestijl
Bespreken van en oefenen met de vier niveaus van mediatie
Praktisch oefenen met de interactieprincipes ‘leeg hoofd’ en ‘ping pongen’
Verdere uitwerking van het mediatiekenmerk ‘intentionaliteit/dieperliggend doel’: discussie rondom de betekenis van het concept Mediërend Leren voor jezelf als persoon
Het trainen van onze eigen cognitieve functies m.b.v. het instrument ‘Familierelaties’: hoe brengen wij alle ongeschreven maatschappelijke relaties over aan onze kinderen/leerlingen?
Huiswerk: Analyse van het instrument ‘Tijdsrelaties’ op basis van de Cognitieve Kaart, de Cognitieve Functies en de Deficiënte Cognitieve Functies

Dag 4:

Bespreking van het huiswerk, casussen, ervaringen, vragen en verwachtingen
Bespreking van een drietal analyse-instrumenten: het informatieverwerkingsmodel, de cognitieve kaart en de mediatiecriteria
Noodzakelijke aandachtspunten voor de voorbereiding van een mediërende interventie
Nadere invulling van het begrip ‘transfer’ en het mediatiekenmerk ‘transcendentie’. Het belang van het overstijgen van het hier en nu en de test/toets!
Het trainen van onze eigen cognitieve functies m.b.v. instrument ‘Cijferreeksen’: wat is de betekenis van deze kennis voor onze dagelijkse praktijk, zien we de onderliggende relaties?
Bespreking opzet video-opnames (kijk-, ontwikkelvraag)
Huiswerk: Analyse van het instrument ‘Oriëntatie in de Ruimte II’ op basis van de cognitieve kaart, de cognitieve functies en de deficiënte cognitieve functies

Dag 5:

Bespreking van het huiswerk, casussen, ervaringen, vragen en verwachtingen
Discussie over onderwijsstijlen/strategieën m.b.t. een mediërende interventie
Hoe de vorderingen te evalueren, hoe onze interventies meetbaar te maken?
Inzicht in wat Mediërend Leren betekent voor kinderen/jongeren met gedrags- en aandachtsproblemen; welke handvatten geeft mediatie, wat kunnen wij deze kinderen/cliënten bieden?
Behandelen van het absoluut universeel ruimtelijk referentiekader Oriëntatie in de Ruimte, in relatie tot het doorbreken van het egocentrisme en het doorgronden van de zekerheden die de maatschappij ons biedt.
Het trainen van onze eigen cognitieve functies: kritisch kijken naar de wijze waarop we instructie en/of uitleg geven en behandeling van het instrument ‘Instructies’
Huiswerk: Synthese maken o.b.v. de koppeling van de eigen cognitieve functies en de cognitieve functies die in de instrumenten ‘Classificaties’, ‘Familie Relaties’, ‘Tijdsrelaties’, ‘Cijferreeksen’, ‘Oriëntatie in de Ruimte II’ en ‘Instructies’ aangeboden worden.

Dag 6:

Bespreking van het huiswerk, casussen, ervaringen, vragen en verwachtingen
Theorie rondom het uitvoeren van een groepsassessment
Theorie rondom het vliegwiel van de cliënt/kind, een assessmentmethode passend bij Mediërend Leren; er wordt verder gekeken dan de ‘buitenkant’ van het kind/de cliënt
Praktisch oefenen met de assessmentmethodes van Mediërend Leren
Plenaire presentatie van de ontwikkelingspsychologen Piaget, Vygotsky, Greenspan, Feuerstein e.a. in relatie tot Mediërend Leren
Discussie m.b.t. ‘Omgaan met de verscheidenheid/differentiatie in leren en ontwikkeling’
Bespreking van de betekenis van intelligentie en het IQ, discussie over het IQ-getal!
Ervaren en bespreken van verschillende leerstijlen/strategieën gekoppeld aan mediatie
Positionering van het instrument ‘Illustraties’ binnen affectieve en motivationele leerprocessen: Kan je omgaan met humor, onverwachte reacties, spontane situaties, absurde momenten?

Dag 7:

Analyses van video-opnames van een mediërende interventie aan de hand van mediatiepatronen
Reflectie op de presentatie van de eigen video-opnames
Bepalen van de persoonlijke leerpunten voor de komende periode

Dag 8:

Afronding van de analyses van de video-opnames
Presentatie van het persoonlijk leertraject
Vragen van de deelnemers die beantwoord worden door de trainer (de vragen worden door de cursisten van tevoren toegestuurd aan de trainer)
Pedagogisch klimaat/modificerende omgeving, wat verstaan we eronder?
Sterkte- en zwakteanalyse van het concept Mediërend Leren
Uitwerken van de pijlers van het concept Mediërend Leren
Uitwerking van het sociaal constructivisme in een praktijkopdracht
Praktisch oefenen met een cursist en de trainer en daarop reflecteren
Analyse van spel-/leermateriaal voor het gebruik t.b.v. Mediërend Leren
Werken in coöperatieve werkvormen; de ontmoeting van elkaars manier van werken en denken
Implementatie van het concept Mediërend Leren binnen de eigen werk-/woon-/leefsituatie
Schets van de Mastertraining (module 3)
Evaluatie van de training en persoonlijke reflectie

Praktische informatie

Trainingsgegevens

Data training:

  • 5 oktober 2019
  • 16 november 2019
  • 7 december 2019
  • 18 januari 2020
  • 8 februari 2020
  • 28 maart 2020
  • 16 mei 2020
  • 20 juni 2020

 

Tijden:
9.30 uur tot en met 15.00 uur

Prijs: € 590,–
(inclusief trainingsmateriaal; Achtergrondartikelen en papers m.b.t. Mediërend Leren)

Locatie:
Bij Everts,
Julianastraat 4
2411 CV Bodegraven

Trainer

Emiel van Doorn
Praktijkmens+een stevig theoretisch onderbouwd. Ik begeleid mensen met ontwikkelingsachterstand/voorsprong, die onvoldoende cognitief+sociaal uitgedaagd worden. Emiel van Doorn, MISC-trainer, IVP trainer, ontwikkelaar van het concept Mediërend Leren en als docent verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek

www.stibco.nl