Mediërend Leren module 2 (Vervolgtraining: eigen praktijk centraal)

 695,00

Doelstelling De training beoogt cursisten in de gelegenheid te stellen de door hun (in module 1) opgedane kennis van de concepten, theorieën en methodieken van onder andere Vygotsky, Jolles, Feuerstein, Klein, Tzuriel en Haywood te verdiepen, te verbreden en toe te leren passen in hun eigen handelen. De training is vooral praktisch en richt zich op het direct inzetten van het geleerde. De trainer treedt steeds als model op. Er wordt stevig geïnvesteerd in de ontwikkeling van de eigen cognitieve functies, onder meer m.b.v. de materialen van prof. Tzuriel, t.b.v. het begrijpen van andermans denkproces om van daaruit aan te sluiten bij diegene zijn/haar zone van de naaste ontwikkeling. Ook wordt er aandacht besteed aan de liefdevolle mediatiestijl van prof. Klein. Verder is er ruimte ingeruimd voor het analyseren van (spel-)materialen/activiteiten a.d.h.v. de cognitieve kaart.

StiBCO pijl

Beschrijving

Voor wie Aan deze training mag u deelnemen, indien u heeft deelgenomen aan de basistraining Mediërend Leren of aan de vervolgtraining Denkstimulering Thuis. In overleg is deelname ook mogelijk voor diegenen die een praktische en theoretische achtergrond hebben m.b.t. het sociaal constructivisme, de ontwikkelingspsychologie en de (ortho)pedagogiek. Inzet In de training worden de theorieën, de concepten en de materialen die in de basistraining Mediërend leren zijn aangeboden in de praktijk zichtbaar en voelbaar gemaakt. Casussen ingebracht door de deelnemers zijn meer dan welkom. Verplichte literatuur: Boek Mediërend Leren en het boek Zet in op de ontwikkeling van de cognitieve functies Docent: Emiel van Doorn, MISC-trainer, IVP trainer, ontwikkelaar van het concept Mediërend Leren en als docent verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek Op verzoek zenden wij u graag het gehele uitgewerkte programma toe, inclusief studiebelasting etc.

Programma

Na elke trainingsdag wordt er een observatie en reflectieopdracht meegegeven.

Dag 1: Terugblik basistraining Mediërend Leren en de start van het persoonlijk leertraject Verwachtingen formuleren en antwoord op de volgende vragen definiëren: ‘Wat wil je leren?’, ‘Wat heb je nodig?’ Bespreken van het profiel en het eigen mediatiepatroon van de cursist Nadere bespreking van de subdoelen van het remediëringsmateriaal van Feuerstein Positionering van de cognitieve functies binnen het concept Mediërend Leren Het mediëren van cognitieve functies aan de hand van materiaal en leerstof Cognitieve training in praktijk gebracht: bespreking van een voorbereiding van een mediërende interventie aan de hand van het didactisch model (gemedieerde leerervaring)

Dag 2: Bespreking van het huiswerk, casussen, ervaringen, vragen en verwachtiingen Bespreking van de cognitieve kaart in relatie tot leren, opvoeding, mediatie en ontwikkeling Aandachtspunten m.b.t. de voorbereiding van een cognitieve interventie bespreken en bediscussiëren Koppeling tussen de cognitieve functies en de deficiënte cognitieve functies Introductie van de relatie tussen de cognitieve functies en de executieve functies Praktisch oefenen met het remediëren van deficiënte cognitieve functies (m.b.v. video-analyses) Het trainen van onze eigen cognitieve functies m.b.v. het instrument ‘Classificeren’, want bijna alles in onze maatschappij is ondergebracht o.b.v. criteria en etiketten in ‘hokjes’. Huiswerk: Transcript van een door jezelf ingezette cognitieve, mediërende interventie

Dag 3: Bespreking van het huiswerk, casussen, ervaringen, vragen en verwachtingen Didactische suggesties m.b.t. het uitvoeren van een mediërende interventie Verdere uitwerking van mediatiepatronen en discussie rondom de eigen mediatiestijl Bespreken van en oefenen met de vier niveaus van mediatie Praktisch oefenen met de interactieprincipes ‘leeg hoofd’ en ‘ping pongen’ Verdere uitwerking van het mediatiekenmerk ‘intentionaliteit/dieperliggend doel’: discussie rondom de betekenis van het concept Mediërend Leren voor jezelf als persoon Het trainen van onze eigen cognitieve functies m.b.v. het instrument ‘Familierelaties’: hoe brengen wij alle ongeschreven maatschappelijke relaties over aan onze kinderen/leerlingen? Huiswerk: Analyse van het instrument ‘Tijdsrelaties’ op basis van de Cognitieve Kaart, de Cognitieve Functies en de Deficiënte Cognitieve Functies

Dag 4: Bespreking van het huiswerk, casussen, ervaringen, vragen en verwachtingen Bespreking van een drietal analyse-instrumenten: het informatieverwerkingsmodel, de cognitieve kaart en de mediatiecriteria Noodzakelijke aandachtspunten voor de voorbereiding van een mediërende interventie Nadere invulling van het begrip ‘transfer’ en het mediatiekenmerk ‘transcendentie’. Het belang van het overstijgen van het hier en nu en de test/toets! Het trainen van onze eigen cognitieve functies m.b.v. instrument ‘Cijferreeksen’: wat is de betekenis van deze kennis voor onze dagelijkse praktijk, zien we de onderliggende relaties? Bespreking opzet video-opnames (kijk-, ontwikkelvraag) Huiswerk: Analyse van het instrument ‘Oriëntatie in de Ruimte II’ op basis van de cognitieve kaart, de cognitieve functies en de deficiënte cognitieve functies

Dag 5: Bespreking van het huiswerk, casussen, ervaringen, vragen en verwachtingen Discussie over onderwijsstijlen/strategieën m.b.t. een mediërende interventie Hoe de vorderingen te evalueren, hoe onze interventies meetbaar te maken? Inzicht in wat Mediërend Leren betekent voor kinderen/jongeren met gedrags- en aandachtsproblemen; welke handvatten geeft mediatie, wat kunnen wij deze kinderen/cliënten bieden? Behandelen van het absoluut universeel ruimtelijk referentiekader Oriëntatie in de Ruimte, in relatie tot het doorbreken van het egocentrisme en het doorgronden van de zekerheden die de maatschappij ons biedt. Het trainen van onze eigen cognitieve functies: kritisch kijken naar de wijze waarop we instructie en/of uitleg geven en behandeling van het instrument ‘Instructies’ Huiswerk: Synthese maken o.b.v. de koppeling van de eigen cognitieve functies en de cognitieve functies die in de instrumenten ‘Classificaties’, ‘Familie Relaties’, ‘Tijdsrelaties’, ‘Cijferreeksen’, ‘Oriëntatie in de Ruimte II’ en ‘Instructies’ aangeboden worden.

Dag 6: Bespreking van het huiswerk, casussen, ervaringen, vragen en verwachtingen Theorie rondom het uitvoeren van een groepsassessment Theorie rondom het vliegwiel van de cliënt/kind, een assessmentmethode passend bij Mediërend Leren; er wordt verder gekeken dan de ‘buitenkant’ van het kind/de cliënt Praktisch oefenen met de assessmentmethodes van Mediërend Leren Plenaire presentatie van de ontwikkelingspsychologen Piaget, Vygotsky, Greenspan, Feuerstein e.a. in relatie tot Mediërend Leren Discussie m.b.t. ‘Omgaan met de verscheidenheid/differentiatie in leren en ontwikkeling’ Bespreking van de betekenis van intelligentie en het IQ, discussie over het IQ-getal! Ervaren en bespreken van verschillende leerstijlen/strategieën gekoppeld aan mediatie Positionering van het instrument ‘Illustraties’ binnen affectieve en motivationele leerprocessen: Kan je omgaan met humor, onverwachte reacties, spontane situaties, absurde momenten?

Dag 7: Analyses van video-opnames van een mediërende interventie aan de hand van mediatiepatronen Reflectie op de presentatie van de eigen video-opnames Bepalen van de persoonlijke leerpunten voor de komende periode

Dag 8: Afronding van de analyses van de video-opnames Presentatie van het persoonlijk leertraject Vragen van de deelnemers die beantwoord worden door de trainer (de vragen worden door de cursisten van tevoren toegestuurd aan de trainer) Pedagogisch klimaat/modificerende omgeving, wat verstaan we eronder? Sterkte- en zwakteanalyse van het concept Mediërend Leren Uitwerken van de pijlers van het concept Mediërend Leren Uitwerking van het sociaal constructivisme in een praktijkopdracht Praktisch oefenen met een cursist en de trainer en daarop reflecteren Analyse van spel-/leermateriaal voor het gebruik t.b.v. Mediërend Leren Werken in coöperatieve werkvormen; de ontmoeting van elkaars manier van werken en denken Implementatie van het concept Mediërend Leren binnen de eigen werk-/woon-/leefsituatie Schets van de Mastertraining (module 3) Evaluatie van de training en persoonlijke reflectie

Praktische informatie

Trainingsgegevens Data training:

  • 21 september 2024
  • 5 oktober 2024
  • 23 november 2024
  • 11 januari 2025
  • 1 februari 2025
  • 29 maart 2025
  • 14 juni 2025
  • 21 juni 2025

Tijden: 9.30 uur tot en met 15.00 uur
Prijs: € 595,– (inclusief trainingsmateriaal; Achtergrondartikelen en papers m.b.t. Mediërend Leren)
Locatie: Bij Everts, Julianastraat 4 2411 CV Bodegraven
Certificaat: bij 80% aanwezigheid en uitvoering van de (huiswerk)opdrachten
Trainer: Emiel van Doorn

Trainer

Emiel van Doorn Praktijkmens+een stevig theoretisch onderbouwd. Ik begeleid mensen met ontwikkelingsachterstand/voorsprong, die onvoldoende cognitief+sociaal uitgedaagd worden. Emiel van Doorn, MISC-trainer, IVP trainer, ontwikkelaar van het concept Mediërend Leren en als docent verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek www.stibco.nl