Basistraining denkstimulering thuis, liefdevolle interactie

 265,00

StiBCO organiseert de basiscursus Denkstimulering Thuis voor ouders en verzorgers die kennis willen maken met de visie en de materialen die door prof. Pnina Klein, prof. Reuven Feuerstein, prof Carl Haywood en prof. David Tzuriel zijn ontwikkeld ten behoeve van het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.

StiBCO pijl

Beschrijving

Welke vragen willen we in deze cursus beantwoorden?

  • Hoe kijk ik naar mijn eigen kind, hoe zie ik mijn kind, waar geniet ik van?
  • Hoe zien we de kwaliteiten van ons kind en hoe geven we het woorden zodat ook anderen het zien en er een beroep op doen?
  • Hoe kan ik de ontwikkeling van mijn kind stimuleren?
  • Liefdevolle ontwikkelingsgerichte interactie: hoe kan ik vanuit het welbevinden van mijn kind en mijn betrokkenheid mijn kind laten groeien?
  • Welke vragen dagen mijn kind uit om zelf na te denken over de stappen die hij/zij kan gaan nemen?
  • Welke cognitieve functies beheerst mijn kind en hoe kan mijn kind deze gebruiken om zijn taken en opdrachten goed uit te voeren?
  • Hoe kan ik zorgvuldig aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van mijn kind?
  • Hoe kan ik spel en speelgoed inzetten t.b.v. de ontwikkeling van mijn kind?
  • Hoe communiceer ik met bovenstaande kennis met de school, dagcentrum etc.?

De liefde voor je kind en een positieve toekomst zijn onze uitgangspunten.

Ouders denkstimulering StiBCO Doelstelling Het doel van de cursus is ouders kennis te laten maken met en handvatten te geven bij de opvoeding en het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind. Centraal in die visies, waarop we ons hierbij baseren, staat de rol die ouders en begeleiders wordt toegedicht bij het stimuleren van de ontwikkeling van een kind. Het creëren van een op ontwikkeling gerichte omgeving, het stimuleren van een actieve ontwikkelhouding, het met liefde, aandacht en respect volgen en beïnvloeden van de ontwikkeling van een kind zijn in de visie van onder meer Pnina Klein essentiële opvoedingstaken. Door het eigen maken van haar concept krijgen ouders kennis en vaardigheden aangereikt over de wijze waarop ze thuis hun kinderen kunnen begeleiden bij de cognitieve, verbale en sociaal-emotionele ontwikkeling. Programma van de basiscursus Denkstimulering Thuis UW KIND EN ZIJN/HAAR COGNITIEVE, SOCIAAL EN EMOTIONELE ONTWIKKELING Deze basiscursus maakt deel uit van de oudertraining Denkstimulering Thuis, die bestaat uit een basiscursus van 6 zaterdagen en een vervolgcursus van vijf dagen. Ouders Denkstimulering sociale cognitieve en emotionele ontwikkeling.

Inhoud training

Dag 1: Op deze eerste trainingsdag staat kennismaken centraal. Kennismaken met elkaar, je eigen / andermans kwaliteiten, én met een aantal van de belangrijkste uitgangspunten van Denkstimulering Thuis. Zo gaan we nadenken over de vraag of we passief moeten afwachten bij de ontwikkeling van onze kinderen of we ze actief mogen begeleiden. Ook een discussie over het al dan niet doorbreken van de aangeleerde hulpeloosheid van kinderen en de zorgbehoefte van de ouders/begeleiders komt aan de orde.

Dag 2: De tweede trainingsdag staat in het teken van een liefdevolle, op ontwikkelingsgerichte vorm van interactie: Mediërend Leren. M.b.v. verschillende soorten materialen en onderwerpen oefenen we het stellen van denkstimulerende vragen en het voeren van denkstimulerende gesprekken. Ook is er aandacht voor het creëren van een warme en affectievolle sfeer waarbinnen deze gesprekken plaatsvinden. Kinderen ontwikkelen zich immers cognitief het best als er ook ruimte is voor de emotionele kant van het ontwikkelen.

Dag 3: Het thema van de derde trainingsdag is het verloop van het denkproces van kinderen. Wat gebeurt er allemaal in de hersenpan als we ze cognitieve uitdagingen bieden? Welke processen vinden er plaats? En op welke cognitieve bouwstenen doen we een beroep? Wat zijn dat eigenlijk cognitieve bouwstenen? We zullen zowel ons eigen leerproces als dat van ons kind analyseren.

Dag 4: De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt besproken op de vierde trainingsdag. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de taalontwikkeling.

Dag 5: De vijfde trainingsdag wordt ingegaan op de vraag hoe onze kinderen leren om hetgeen ze in de ene situatie geleerd hebben geleerd ook toe te passen in een gelijksoortige andere situatie (transfer). Er worden handvatten gegeven om deze transfer te kunnen toepassen op veel verschillende terreinen.

Dag 6: Deze laatste trainingsdag richten we ons op denkstimulerende materialen. Vooral spel is een belangrijk middel om de cognitieve ontwikkeling van het kind te stimuleren. We gaan zelf aan de slag met allerlei spelletjes, om ze a.d.h.v. een kijkwijzer te analyseren op hun cognitieve mogelijkheden en uitdagingen. Kortom we gaan spelmateriaal en speelgoed leren gebruiken als materiaal om het denken van kinderen te stimuleren. Gedurende de gehele cursus wordt gewerkt aan het opstellen van een ontwikkelingsprofiel van uw eigen kind.

Praktische informatie

Cursusgegevens Cursusdagen:
14 september 2024
28 september 2024
12 oktober 2024
23 november 2024
14 december 2024
18 januari 2025

Tijdstip: 9.30 tot en met 14.30 uur
Cursuslokatie: Het Everthuis, Julianastraat 4, 2411 CV Bodegraven
Prijs: € 265,– (inclusief materiaal en cursusmap)
Certificaat: bij 80% aanwezigheid en het uitvoeren van de (huiswerk)opdrachten
Trainers: Henk Dijk en Emiel van Doorn

Trainer

Floor van Loo Ik word gedreven door de wens om de mensen die ik ontmoet te willen zien en weet deze wens daadwerkelijk handen en voeten te geven in de praktijk. De rode draad in mijn werkzaamheden als projectleider, procesbegeleider, adviseur, trainer, begeleider en onderzoeker is het tot stand brengen van relaties, daarbij gebruikmakend van de kwaliteiten van een ieder. Op die manier blijft ieders zelfstandigheid behouden én kunnen mensen ontwikkelen. Mijn motto is dan ook: ‘Ontwikkelen doe je van, met en door elkaar!’. LinkedIn profiel?