Geplaatst op

2013. Op zaterdag 13 april organiseerde StiBCO haar 25 jarig-jubileumsymposium.

Van medisch labelen naar omgaan met verschillen!

Niet de beperking centraal, maar de ontwikkelbehoefte

De Stichting StiBCO organiseerde op zaterdag 13 april 2013 ter ere van haar 25-jarig jubileum het symposium: Van medisch labellen naar omgaan met verschillen. Niet de beperking staat centraal, maar de ontwikkelbehoefte.

Wat was het thema van het symposium?
Elk mens heeft groeimogelijkheden en het recht dat er iemand is die vertrouwen heeft in zijn/haar kwaliteiten. Natuurlijk bestaan er verschillen in de mogelijkheden van mensen. We worden nou eenmaal niet allemaal piloot, professor of topsporter. Niemand maakt echter gebruik van al zijn capaciteiten. Dat betekent dat elk mens ontwikkelstappen kan zetten en kan groeien. Er is maar één maar: groeien doet iemand niet alleen, maar altijd samen met mensen in zijn omgeving. Mensen die in hem en zijn slagingskansen geloven én die al kunnen wat hij zelf nog niet kan.
Het onvoorwaardelijke geloof in de groeikansen van elk individu én in de kracht van het samen uitdagingen durven aangaan, vormt de kern van Mediërend Leren. Tijdens dit symposium wordt Mediërend Leren, zoals dit de afgelopen 25 jaar door de Stichting StiBCO is ontwikkeld, in al haar facetten aan u gepresenteerd.
StiBCO pleit al jaren voor een nieuw perspectief op opvoeden, begeleiden en onderwijzen van kinderen en (jong)volwassenen met en zonder beperking. In de huidige maatschappelijke context waarin pedagogiek, didactiek en methodisch werken centraal staan, wil StiBCO met Mediërend Leren vanuit de positieve ontwikkelingspsychologie een krachtig ontwikkelingsalternatief bieden.

Juist in deze tijd waarin vele opvoeders en begeleiders (zowel privé als professioneel) de wens uitspreken te willen gaan voor de kwaliteiten van mensen (denk aan de uitgangspunten van Passend Onderwijs, het vraaggericht leveren van zorg, de Participatiewet en alle opvoedprogramma’s op televisie), lijken we tegelijkertijd niet los te kunnen komen van het plakken van etiketten, het denken in hokjes en het aanbodgericht werken. Het concept Mediërend Leren daagt u uit om vanuit een ander perspectief te kijken naar de mens, zijn ontwikkeling(smogelijkheden) en zijn begeleidingsbehoefte. Mediërend Leren vraagt begeleiders om elk mens in zijn totaliteit te beschouwen in plaats van de aandacht enkel te vestigen op de stoornis, de beperking of het etiket. Daarmee biedt dit concept de basis voor een volledig nieuwe manier van kijken, een paradigmashift van het medisch model denken naar het denken vanuit krachten en kwaliteiten. Of te wel het maken van de omslag van medisch labellen naar omgaan met verschillen.

Voor wie was het symposium bedoeld?
Ook dit jaar kiezen we er voor om alle ontwikkelingsleeftijden in het aanbod van de workshops terug te laten komen. We richten ons op iedereen die zich professioneel of als ouder met de opvoeding en ontwikkeling van mensen bezighoudt. Het is een praktische studiedag waar u tips en handvatten aangeboden krijgt voor uw dagelijkse handelen.
Het symposium is bedoeld voor: ouders, verzorgers, leerkrachten en begeleiders in primair, secundair of speciaal onderwijs, interne/ambulant begeleiders en remedial teachers, kinderdagverblijfmedewerkers en gastouders, jobcoaches, medewerkers in de sociale werkvoorziening, logopedisten, psychologen, orthopedagogen en natuurlijk alle andere belangstellenden.

Lezing: Niet de beperking centraal, maar de ontwikkelbehoefte
Ter ere van het 25-jarig jubileum van StiBCO wordt de hoofdlezing verzorgd door Emiel van Doorn en Floor van Loo. Emiel is de drijvende kracht achter (de totstandkoming van) Mediërend Leren. Emiel heeft een onvoorwaardelijk geloof in de krachten, kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van elk mens. Eén van zijn favoriete uitspraken is: Als een begeleider niet voor de kwaliteiten van zijn cliënt/kind gaat, dan moet hij van zijn beperkingen afblijven!. De rode draad in Floor haar werkzaamheden is het tot stand brengen van relaties, daarbij gebruikmakend van de kwaliteiten van een ieder. Op die manier blijft ieders zelfstandigheid behouden én kunnen mensen van en met elkaar ontwikkelen. Haar motto is dan ook: Ga voor de relatie. Relatie = Ontwikkeling!. Tijdens de lezing laten Emiel en Floor u reflecteren op vragen als: Lukt het ons de verschillen tussen onze kinderen/medewerkers etc. niet te zien als gebreken, maar als fantastische ontwikkelmogelijkheden? Zijn we als opvoeders/begeleiders in staat om te gaan met deze verschillen? Willen we de gebreken echt als kwaliteiten zien en het kind/cliënt in zijn geheel zien met alle tekortkomingen én met alle kwaliteiten? Hebben wij het lef de ander probleemeigenaar te maken waardoor er de kracht ontstaat om echt het (leer/ontwikkelings)probleem aan te pakken? Vanuit Mediërend Leren is het antwoord op deze vragen helder. Natuurlijk bestaan er verschillen in de capaciteiten van mensen en natuurlijk dragen sommige mensen meer beperkingen met zich mee dan andere, maar niemand maakt gebruik van al zijn mogelijkheden: Er zitten altijd gaatjes in het plafond! De uitdaging voor de omgeving hierbij is om iemand zo te begeleiden dat hij het lef, de energie en de ruimte bij zichzelf voelt om samen met u als begeleider de uitdaging van ontwikkeling aan te gaan. Ieder mens heeft altijd de ruimte om zich vanuit zijn eigen kwaliteiten blijvend te ontwikkelen.

Basisboek Mediërend Leren
Tijdens de lezing wordt het basisboek Mediërend Leren Van medisch labellen naar omgaan met verschillen van Floor van Loo en Emiel van Doorn gepresenteerd. In dit boek wordt een pleidooi gehouden voor Mediërend Leren en de betekenis hiervan voor de ontwikkeling van elk mens en zijn begeleider die hem / haar hierbij ondersteunt. Tegelijkertijd is het een basisboek waarin de (theoretische) grondslagen en werkwijzen van Mediërend Leren beschreven worden.

Wat doet StiBCO?
StiBCO houdt zich al meer dan 25 jaar bezig met Mediërend Leren. Dit gedachtegoed is door StiBCO ontwikkeld op basis van verscheidene vooruitstrevende invalshoeken binnen de ontwikkelingspsychologie. Aan de basis van Mediërend Leren staan:

Prof. R. Feuerstein met zijn structurele cognitieve veranderbaarheid van het brein en mediatie
Prof. Pnina Klein met haar liefdevolle interactie met kinderen en jongeren
Prof. David Tzuriel met zijn testen gericht op het ontdekken en activeren van de leermogelijkheden.
Prof. Carl Haywood met zijn visie en theoriën mbt de sociale, emotionele en affectieve ontwikkeling
Dr. Carol Lidz met haar visie op intelligentie en de ontwikkeling van de cognitieve functies
Lev Vygotsky met de zone van de naaste ontwikkeling
StiBCO past Mediërend Leren o.a. toe binnen het onderwijs, de zorg, arbeidsbegeleiding en opvoedingssituaties. Hierbij is het uitgangspunt dat de kwaliteit van de interactie van de begeleider bepalend is voor de ontwikkeling van het kind/de cliënt met wie je werkt. Mediërend Leren richt zich dus op de ouders/begeleiders en wil door ontwikkeling van hun interactievaardigheden, de ontwikkeling van het kind/de cliënt bevorderen.
Naast scholing, training, coaching, supervisie en video-interactiebegeleiding van ouders en begeleiders, richt StiBCO zich ook op het vaststellen van het leerpotentieel van mensen aan de hand van het dynamisch testen van mensen met ontwikkelingsachterstanden.