• Geef een kind de tijd om zijn.png
 • sl-01.jpg
 • sl-021.jpg
 • sl-031.jpg
 • sl-041.jpg

DoelstellingEmiel van Doorn foto opsturen 1

Ter overweging:
Bij beperkingen zul je altijd tegen grenzen aanlopen, de mogelijkheden van mensen kennen geen grenzen.
Emiel van Doorn

De Stichting StiBCO is in 1988 opgericht met als doelstelling:
"Het bevorderen van de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling door het bestuderen, verder doen ontwikkelen en verspreiden van theorieën en methodes die geplaatst kunnen worden in het kader van ontwikkelende en mediërende opvoeding, onderwijs en begeleiding.”
StiBCO heeft op basis van deze doelstelling haar eigen missie en visie op ontwikkeling geformuleerd.

Missie

Uit de algemene doelstelling, komt de specifieke missie van StiBCO voort: “Het opleiden en begeleiden van verzorgers (ouders/docenten/medewerkers instellingen), die werken met mensen met achterstanden in hun ontwikkeling, opdat zij zich, in emancipatorische zin, verder kunnen ontwikkelen, zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen participeren in de samenleving”.

Hiervoor ontwikkelt en verspreidt StiBCO methoden en instrumenten die passen binnen een sociaal-constructivistisch (samen ontwikkelen en we leren van elkaar) ontwikkelend onderwijs/begeleidingsperspectief. Kenmerkend voor ‘ontwikkelingsgericht’ opvoeden en onderwijzen, is de nadruk die wordt gelegd op het verwerven van leer- en denkstrategieën samen met een volwassene of leeftijdsgenoot, binnen een betekenisvolle leeromgeving. Daarbij moet er juist ook energie gestoken worden in de emotionele ontwikkeling van het kind. De basis is en blijft de mogelijkheden die het kind/jongere ons biedt!

Uitgangspunten voor succesvol opvoeden en begeleiden in het onderwijs, de zorg en het gezin
Succesvol onderwijzen/opvoeden worden vanuit deze doelstelling en missie, volgens StiBCO gekenmerkt door de volgende factoren:

 • Leerkrachten en opvoeders hebben een positieve verwachting van de mogelijkheden van het kind/de jongere: ieder mens heeft mogelijkheden om te leren en zich verder te ontwikkelen.
 • Leerkrachten en opvoeders werken vanuit de zone van naaste ontwikkeling van het kind/de jongere.
 • De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelingsproces ligt zoveel mogelijk bij het kind/de jongere. Hij/zij neemt samen met de leerkracht zelf beslissingen over de te nemen leerstappen.
 • Begeleiders en opvoeders hebben inzicht nodig in eigen bekwaamheden zodat zij verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de kwaliteit van het leer- en ontwikkelproces.
 • De ondersteuners werken vanuit de uitgangspunten van Mediërend Leren, de kwaliteit van interactie.
 • Er is eenduidigheid in begeleidingsstijlen bij de verschillende onderwijs- en ontwikkelingstrajecten van het kind/de jongere.
 • Alle participanten in het netwerk van het kind/de jongere werken samen vanuit dezelfde uitgangspunten (systeembenadering). Hierdoor is er zowel onderling als met het kind/de jongere sprake van wederkerigheid.


Activiteiten
StiBCO heeft als basis de volgende methodieken:

 • Dynamic Assessment, ontwikkeld door Prof. dr. David Tzuriel. Bij deze dynamische test is de testafnemer expliciet onderdeel van de test omdat hij samen met het kind op zoek gaat naar wat het al kan en naar de mogelijkheden die het kind samen met hem kan (gaan) ontwikkelen. Bovendien kunnen zijn materialen na testafname gebruikt worden voor interventiedoeleinden.
 • Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers en More Intelligent and Sensitive Child (MISC), ontwikkeld door Prof. dr. Pnina Klein. MISC onderscheidt zich van andere interventies doordat er expliciet uitgegaan wordt van de bestaande alledaagse ervaringen en de omgeving van het kind. Het sluit daarbij aan op de persoonlijke doelen van de opvoeder. Belangrijk hierbij is de kwalitatieve interactiestijl vertrekkend vanuit betrokkenheid van de begeleider en het welbevinden van de leerling/het kind.
 • Bright Start of Cognitive Curriculum for Young Children (CCYC), ontwikkeld door Carl Haywood, Penelope Brooks en Susan Burns. Bright Start is een interventieprogramma bestemd voor groepen jonge kinderen van 3 tot 8 jaar. De bedoeling is om in de groep samen te werken aan de cognitieve functies, en de sociale en emotionele processen.
 • Emotionele ontwikkeling volgens de 6 basale ontwikkelingsvaardigheden van Stanley Greenspan
  De kern van Greenspan zijn concept is de boodschap dat de emotionele ontwikkeling niet los gezien kan worden van de motorische, cognitieve, sociale en taal ontwikkeling van het kind/jongere. Zijn aanpak richt zich op het ondersteunen van elk kind/jongere bij het voortgaan op de ontwikkelingsladder, het zich eigen maken van zes basale ontwikkelingsvaardigheden die ten grondslag liggen aan al onze cognitieve vermogens en interacties met de wereld om ons heen. 
 • Het Cognitive Enrichment Network programma (COGNET), ontwikkeld door Kathy Greenberg. COGNET (C.E.A./Cognitive Enrichment Advantage) is een cognitief trainingsprogramma met als doel het verbeteren van de leervoorwaarden bestemd voor kinderen die op het (speciaal) basisonderwijs zitten.
 • Het Instrumenteel Verrijkings Programma (IVP), ontwikkeld door Prof. dr. Reuven Feuerstein is een cognitief trainingsprogramma gericht op het bevorderen van het leervermogen via een geïntegreerde training van leer- en denkvaardigheden.
 • Het Learning Potential Assessment Device (LPAD), ontwikkeld door Prof. dr. Reuven Feuerstein en Prof. dr. Y. Rand. Het LPAD is een dynamische testprocedure ten behoeve van het vaststellen van het leerpotentieel en het identificeren van de factoren die het denkproces beïnvloeden.

Contact met

Stichting StiBCO
Dronensingel 3c
2411 GT  Bodegraven
0172-652130
mail@stibco.nl

CRKBO Instelling

Voor cursisten

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com