Geplaatst op

Één, twee en eventueel meerdaagse trainingen

Het aantal dagen zijn suggesties, als een uitgebreidere versie aangeboden moet worden of als studiedag/lezing aangeboden moet worden kan dit in overleg.

De trainingen/studiedagen/workshops zijn zowel geschikt voor het onderwijs, de zorg, bedrijfsleven, als voor ouders.

StiBCO biedt tevens de volgende keuzemodules aan:

 • Cognitieve functies (in relatie tot de executieve functie), met een garantie op succes!
 • Coaching en begeleidingsgesprekken voeren waar het kind/de jongere centraal staat.
 • Omgaan met ongewenst gedrag zonder te belonen of te straffen.
 • Aansluiten bij de Zone van de naaste ontwikkeling van Vygotksy, hoe te doen met groepen en individueel?
 • Samen leren; peermediatie, tutorleren of ook wel maatjes leren genoemd.
 • Individueel OntwikkelingsPerspectief schrijven, hoe doen we dat samen en hoe er voor te zorgen dat het kind/de jongere eigenaar wordt van zijn eigen OPP?
 • De zelfinstructie- methode van Meichenbaum, planmatig werken en een juiste werkhouding creëren.
 • Basisrekenvaardigheden in relatie tot de cognitieve functies (jonge kind).
 • Voorkennis activeren, feedback, reflectie, zelfreflectie en evalueren, verantwoordelijkheid van wie en wiens denkproces staat centraal?
 • Zelfvertrouwen ontwikkelen doe je samen, speciaal ontwikkeld voor ouderavonden in het onderwijs en de zorg.Hoe werkelijk uit te gaan van de mogelijkheden en kwaliteiten van mensen?
 • Hoe geven wij als onderwijsorganisatie antwoord op het passend onderwijs?
 • Hoe onze eigen zorgsyndroom aan te vallen? We stoppen de aangeleerde hulpeloosheid!
 • De zelfinstructiemethode van D. Meichenbaum; werkhouding, taakaanpak en plannen.
 • Metacognitie, hoe kan je jezelf ontwikkelen zonder kennis van je eigen wijze van leren?
 • Werken in de Zone van de Naaste Ontwikkeling (Vygotsky) , hoe doe je dat, want de ontwikkeling vraagt erom?
 • De Participatiewet vraagt van ons om te kijken naar de competenties van de medewerker, hoe zie ik die en hoe zet de medewerker deze actief in op een werkplek?
 • Specifieke aandacht besteden aan de kwalitatieve, liefvolle interactie.
 • Handelingsgericht werken hoe dit werkelijk vraaggericht in te vullen?
 • Transfer en transcendentie, het overstijgen van het geleerde naar de dagelijkse toepasbaarheid.
 • Peermediatie, om kinderen actief bij de begeleiding en ondersteuning te betrekken.
 • Het zelfstandig denken en ontwikkelen op gang brengen en houden m.b.v. cognitieve functies.
 • Training basisvaardigheden rekenen, in relatie tot de cognitieve functies.
 • Cognitieve functies en de betekenis voor het rekenen van het jonge kind.
 • Cognitieve functies en de taalontwikkeling van het jonge kind.
 • Pubers, hoe het leren op gang houden en de persoonlijke ontwikkeling te verstevigen?
 • De kwaliteit van de interactie op basis van de Bejegening en Axenroos van Cuvelier.
 • Gesprekstechnieken gekoppeld aan mediërend begeleiden.
 • Mediërend Leren en het efficiënt voeren van coachingsgesprekken/ begeleidingsgesprekken.
 • Het analyseren van onze ontwikkelingsmaterialen en –activiteiten.
 • Spelanalyses maken tbv de ontwikkeling van een peuter en kleuter,kinderen en juist ook pubers.
 • Mediërend Leren en spelontwikkeling, hoe het kind/de leerling laten ontwikkelen m.b.v. spel.
 • Mediërend Leren t.b.v. kinderen/leerlingen met ongewenst/negatief gedrag.
 • Begeleiding van ‘hoogbegaafden m.b.v. Mediërend Leren.
 • Methodisch Begeleiden van mensen binnen de verstandelijke beperkten zorg.

Korte omschrijving van de inhoud

Eendaagse training: Hoe werkelijk uit te gaan van de mogelijkheden en kwaliteiten van mensen?
Aansluiten bij de kwaliteiten van kinderen, om ze op basis daarvan groeimogelijkheden te bieden, veronderstelt veel meer dan bijvoorbeeld opmerken dat het kind goed kan voetballen of geconcentreerd kan werken. Het gaat juist om de dieperliggende kwaliteiten van het kind/de cliënt. Die kwaliteiten die het hem/haar mogelijk maken in de huidige maatschappij te functioneren en/of het onderwijs goed te volgen. Besproken wordt wat we dan wel zouden moeten doen om werkelijk aan te sluiten bij de kwaliteiten van de kinderen/cliënten. Een trainingsdag om ook zelf weer energie op te doen door los te komen van alles wat de cliënt/de leerling niet kan of fout doet.

Tweedaagse training: Hoe geven wij als onderwijsorganisatie antwoord op het passend onderwijs?
De wet Passend Onderwijs heeft betrekking op alle reguliere en specifieke onderwijsvoorzieningen die kunnen bijdragen aan een succesvolle schoolloopbaan van kinderen en jongeren tot 23 jaar. Hierbij wordt verondersteld dat school, leerling, ouders en de eventueel betrokken Jeugdhulp met elkaar zodanig met elkaar gaan samenwerken dat de leerling in de gelegenheid gesteld wordt zijn ontwikkelperspectief zo optimaal mogelijk te benutten.
Tijdens de training wordt, vanuit een vraaggestuurde benadering, samen met de deelnemers bezien hoe de wet Passend Onderwijs vorm kan krijgen binnen de eigen onderwijscontext. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen, mogelijkheden en beperkingen van alle actoren binnen en rondom de school. Het belangrijkste uitgangspunt van deze training is: ‘Onderwijs staat centraal’ met een knipoog naar ‘De leerkracht staat centraal’ en / of ‘Het kind/de leerling staat centraal’.

Eendaagse training: Hoe onze eigen zorgsyndroom aan te vallen?
Dagelijks gaan we de strijd met onszelf aan: ‘Gaan we zorgen voor of hebben we zorg voor?’ We staan gedurende 1 studiedag stevig stil bij het kunnen ‘loslaten’ en bij het geven van verantwoordelijkheid aan onze kinderen/cliënten/leerlingen voor wat betreft alles wat ze WEL kunnen. Ook staan we uitvoerig stil bij de vraag wie wanneer waar verantwoordelijk is… wie is eigenlijk probleemeigenaar: de leerling/kind, ouder en/of leerkracht/begeleider? Hoe en welke rol geven we kinderen bij het vormgeven van hun eigen ontwikkelingsperspectief?

Tweedaagse training: De zelfinstructiemethode van D. Meichenbaum, werkhouding, taakaanpak en plannen
De zelfinstructiemethode is ontwikkeld om werkhoudingproblemen bij jongeren/ kinderen aan te pakken. De methode is voor Nederland en België aangepast door K. Timmerman. Het doel is de jongere/het kind te leren zijn handelingen bewust te sturen door een externe structuur te bieden, zodat hij zelfstandig aan het werk kan met zijn taken. De methode ordent het denkproces en voorkomt impulsief, ongestructureerd en “trial-and-error”-gedrag. Via cognitieve gedragsmodificatie (d.w.z. het cognitief functioneren van het kind beïnvloeden en veranderen) wordt gewerkt aan werkhoudingsproblemen. Aan de basis liggen de noodzakelijke voorwaarden voor een effectieve werkhouding: focusing (concentratie) en motivatie.

Tweedaagse training: Kijken naar mezelf, waarom zou ik? Evaluatie en (zelf)reflectie
In deze training willen we begeleiders, opvoeders, ouders en leerkrachten laten reflecteren op hun eigen denken en handelen. Centraal staat het belang van zelfreflectie voor het professioneel/opvoedkundig handelen, want als wij niet reflecteren wat hebben wij kinderen en jongeren die ons zo hard nodig hebben dan te bieden? Veel kinderen en jongeren zijn wat betreft (het ontwikkelen van) hun zelfbeeld en ontwikkeling immers van ons afhankelijk. Het is eenvoudig om het mislukken van een kind/jongere toe te schrijven aan zijn/haar prestaties, maar is dat oprecht als we niet eerst nadenken over ons

Driedaagse training: De Participatiewet vraagt van ons om te kijken naar de competenties van de medewerker, hoe zie ik die en hoe zet de medewerker deze actief in op een werkplek?
Het centrale vertrekpunt is de Individuele Vraaggerichte Benadering. Allereerst wordt de visie en het mensbeeld van deze benadering besproken aangezien dit bepaald hoe er naar medewerkers en de organisatie gekeken wordt. Vanuit dit positieve, op ontwikkelingsgerichte mensbeeld wordt vervolgens een vertaling gemaakt naar het interactieniveau (Mediërend Begeleiden).Mediërend Leren biedt handvatten voor een kwaliteitsvolle interactie die nodig is om daadwerkelijk te komen tot de gewenste verandering bij de gecoachte. Tevens wordt er ingegaan op de uitgangspunten van interactie: waar moet communicatie nu daadwerkelijk aan voldoen wil het ‘goed’ zijn? Tijdens de training, in het bijzonder op de laatste dag, vindt continu de vertaling plaats van theorie naar praktijksituaties en worden er handvaten en tips gegeven.

Eendaagse training: Werken in de Zone van de Naaste Ontwikkeling, hoe doe je dat, want de ontwikkeling vraagt erom? (Lev Vygotsky)
Een goede aansluiting bij de Zone van de Naaste Ontwikkeling van de leerling/het kind vormt een belangrijke slaagfactor voor een succesvolle interventie. Aansluiten bij een leerling/kind wordt mogelijk door interventies en gesprekken in te zetten aan de hand van een aantal voorwaarden zoals persoonlijke kennis, vaardigheden, ervaringen en interactieprincipes. Aan al deze items wordt tijdens deze eendaagse training aandacht besteed. Nb: vooraf wordt men geacht via een eigen literatuurstudie kennis genomen te hebben wat Vygotsky bedoeld heeft met de Zone van de Naaste Ontwikkeling.

Tweedaagse training: Specifieke aandacht besteden aan de kwalitatieve, liefvolle interactie
Gedurende 2 dagen staan we uitvoerig stil bij de liefdevolle, betrokken en vooral kwalitatieve wijze waarop we samen met onze kinderen/cliënten interacteren. We krijgen een aantal interactiecriteria (mediatiecriteria van Feuerstein/Klein) aangeboden. We gaan daarmee oefenen aan de hand van eigen videomateriaal om de manier waarop we in interactie zijn met de cliënten/kinderen kwalitatief te verhogen. Centraal staan hierbij eigen video-opnames. Om deel te nemen aan deze training is het noodzakelijk dat men een stevige voorkennis heeft m.b.t. mediatie of eerder een training Mediërend Leren gevolgd heeft bij StiBCO.

Tweedaagse training: Handelingsgericht werken hoe dit werkelijk vraaggericht in te vullen?
In deze 2 daagse training staan we vooral stil bij de vraag hoe handelingsgericht werken werkelijk vraaggericht en vanuit alle actoren ingevuld kan worden. Tevens wordt er stil gestaan bij het welbevinden van alle betrokkenen en de betrokkenheid van de ondersteuners. De cursisten moeten voorafgaand aan de training reeds basiskennis hebben m.b.t. handelingsgericht werken.

Eendaagse training: Transfer en transcendentie; het overstijgen van het geleerde naar de dagelijkse toepasbaarheid
De studiedag is een verdieping van het mediatiekenmerk ‘Transcendentie’. Er wordt ingegaan op de vraag hoe en waarom het zo belangrijk is de ‘hier-en-nu leersituatie’ te overstijgen. Het is immers een fantastisch gevoel als een kind het geleerde bij ons toont, maar het is nog veel waardevoller als een kind het geleerde buiten de 1-op-1 situatie laat zien.Gedurende de dag worden enerzijds praktische handvatten en oefeningen aangeboden en wordt anderzijds ook nieuwe theoretische kennis, over bijvoorbeeld de werking van de hersenen, aangereikt.
Nb: Om deel te nemen aan deze training is het noodzakelijk dat men enige voorkennis heeft m.b.t. transfer / veralgemenisering / generalisering.

Vierdaagse training: Peermediatie, om kinderen actief bij de begeleiding en ondersteuning te betrekken
De 4-daagse training heeft tot doel de cursisten in de gelegenheid te stellen zich verder te bekwamen in mediatie door andere leerlingen/kinderen uit de omgeving van de kinderen/leerlingen actief bij de begeleiding te betrekken. Het mediërend handelen wordt zo op meerdere niveaus en andere en andersoortige momenten ingezet waarmee de effectiviteit ervan vergroot kan worden.

Driedaagse training: Het zelfstandig denken en ontwikkelen op gang brengen en houden m.b.v. cognitieve functies
In Nederland wordt er veel getest en worden veel onderzoeksverslagen over de kinderen / leerlingen / cliënten geschreven. De testen en onderzoeksverslagen/ontwikkelingsperspectieven geven een beeld van de cognitieve functies die het kind niet goed of onvolledig beheerst. Het basisidee achter de cognitieve functies is dat er een beperkt aantal denkprocessen zijn die aan de basis liggen van elke mentale handeling; de cognitieve functies. Ze zijn onontbeerlijk om zeer veel verscheidene gebeurtenissen te begrijpen en noodzakelijk voor de ontwikkeling en het leren van mensen.
De deelnemers aan deze training wordt een aantal handvatten aangereikt om deze (deficiënte) cognitieve functies te gaan oefenen en ontwikkelen met het betreffende kind. De 22 cognitieve functies worden uitgelegd, maar vooral ook ‘gevoeld’ en de cursisten worden van handvatten voorzien om ze in de eigen praktijk bruikbaar te maken.

Tweedaagse training: Basisvaardigheden rekenen, in relatie tot de cognitieve functies
In deze training willen we begeleiders, ouders en leerkrachten bewust maken van en kennis aanreiken over de eisen die het kunnen rekenen van kinderen en van hun cognitief functioneren vraagt. In de training wordt aandacht besteed aan de basisvaardigheden van rekenen. Dat betekent dat we onderzoeken welke cognitieve functies noodzakelijk zijn om te leren rekenen en welke vaardigheden noodzakelijk om te kunnen (leren) rekenen, klokkijken, ruimtelijk denken en wiskunde-opdrachten op te lossen. We geven inzicht in de basisvaardigheden van rekenen, zodat we kunnen aansluiten in de zone van de naaste ontwikkeling van kinderen m.b.t. hun rekenvaardigheden en hun kunnen uitdagen de aangeboden rekenvaardigheden te overstijgen (transfer en veralgemenisering). We bestuderen wat een groot aantal wetenschappers over rekenen zeggen. De training is praktisch van aard. We gebruiken allerlei oplossingstechnieken, praktische vaardigheden, materiaal, spel, etc. die de theorie

Tweedaagse training: Cognitieve functies en de betekenis voor het rekenen van het jonge kind
Als een kind moeite heeft om van tellen naar rekenen te komen wordt er veel geïnvesteerd in het automatiseren en het aanbieden van verschillende methodieken en interventies. Maar als dat ook niet werkt, wat dan? Dan is het wellicht een goed idee om eens stil te staan bij de vraag welke cognitieve functies een kind nodig heeft om te rekenen, zodat we deze eerst kunnen aanbieden voordat we weer voor een andere rekenmethode kiezen. In 2 dagen krijgen de cursisten een korte introductie op de cognitieve functies t.b.v. rekenen.

Tweedaagse training: Cognitieve functies en de taalontwikkeling van het jonge kind
Als een kind moeite heeft met taal (bv. spelling, lezen, grammatica en woordbegrip) wordt er veel geïnvesteerd in extra lessen en het aanbieden van verschillende methodieken en interventies. Maar als dat ook niet werkt, wat dan? Dan is het wellicht een goed idee om eens stil te staan bij de vraag welke cognitieve functies een kind nodig heeft voor de verschillende onderdelen van de taalles, zodat we deze eerst kunnen aanbieden voordat we weer voor een andere taalmethode kiezen. In 2 dagen krijgen de cursisten een korte introductie op de cognitieve functies t.b.v. taal.

Eendaagse training: Pubers, hoe het leren op gang houden en de persoonlijke ontwikkeling te verstevigen?
We staan gedurende 1 dag stil bij de ontwikkeling van pubers (12-18 jaar) en de ontwikkeling van het puberbrein om handvatten te krijgen die nodig zijn om op professionele wijze contact te maken en een relatie aan te gaan met het kind in de puberteit.

Driedaagse training: De kwaliteit van de interactie op basis van de Bejegening en Axenroos van Cuvelier
De 3 daagse cursus beoogt belangstellenden in de gelegenheid te stellen nader kennis te laten maken met de theorie en de methodiek van Ferdinand Cuvelier; “het leren omgaan met elkaar”. We staan expliciet stil bij de wijze waarop we op elkaar reageren en welke houdingen wij daarin aannemen. Als hulpmiddel wordt de Axenroos gebruikt. Dit is een manier om de gedragingen van mensen te ordenen en te observeren. Ook wordt er kennis gemaakt met de bejegeningskring. Relatie vormen is meer dan uitdrukking geven aan een gedachte, een gevoel. Het is een spel tussen mensen waarbij we elkaar zowel vanuit kracht als vanuit macht kunnen benaderen. Wat speelt er wanneer mensen elkaar trachten te beïnvloeden? Cuvelier zette de mogelijkheden in een handig schema: ‘De bejegeningskring’.

Driedaagse training: Gesprekstechnieken gekoppeld aan mediërend begeleiden
Tijdens de 3 daagse training ligt de nadruk op “leren door praktisch uitvoeren”. Dit betekent dat het maken van de analyse van de interactie praktisch wordt ingezet aan de hand van rollenspelen en oefeningen. Ook zullen er micro analyses gemaakt worden om de gevoerde gesprekken te analyseren op thema’s zoals bijvoorbeeld: ‘Ontmoeten de gesprekspartners elkaar werkelijk of gaat men toch langs elkaar heen?’ Vooral wie de regie heeft zal aandacht krijgen, en dan vooral het verschil tussen de regie over het gesprek zelf en de regie van het denkproces. Daarnaast wordt er in het bijzonder aandacht besteed aan het luisteren met een leeg hoofd en het pingpongen. Zaken als concretiseren, parafraseren, samen, actief luisteren krijgen aandacht. Tevens worden de axioma’s van de interactietheorie van Watzlawick besproken en ingeoefend.

Driedaagse training: Mediërend Leren en het efficiënt voeren van coachingsgesprekken/ begeleidingsgesprekken
De drie bijeenkomsten zijn gericht op het ontwikkelen van een mogelijk alternatief gedragsrepertoire t.b.v. het voeren van begeleidings- en coachingsgesprekken. Vanuit een creatieve denktrant worden andere insteken gekozen dan de traditionele gesprektechnieken. Vooral aansluiten op gevoelsniveau, vaardighedenniveau en vervolgens op het kennisniveau in combinatie met de Zone van de Naaste Ontwikkeling zijn centrale uitgangspunten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan interactie- en didactische vaardigheden, uitgaande van Mediërend Leren. De verdere professionalisering van de begeleider / coach staat centraal. Nb.: Onder begeleidingsgesprekken verstaan we gesprekken met jonge kinderen en onder coachingsgesprekken gesprekken met oudere kinderen (pubers en (jong-)volwassenen).

Eendaagse training: Het analyseren van onze ontwikkelingsmaterialen en –activiteiten
De huidige ontwikkelingen met betrekking tot passend onderwijs leiden ertoe dat we in onze klassen/groepen steeds meer leerlingen krijgen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit veronderstelt onder andere dat we, om elk kind ontwikkelingskansen te bieden en om de handelingen van elk kind zo juist mogelijk te interpreteren, ons bewust moeten zijn van de (cognitieve) eisen die verborgen liggen in onze materialen en activiteiten.Tijdens deze studiedag maakt u kennis met de ‘Cognitieve Kaart’, een analysemethode uw lesmaterialen en –activiteiten te analyseren en tevens een hulpmiddel om ze creatief in te gaan zetten, zodat u via de vormgeving van uw lessen bij zoveel mogelijk kinderen tegelijk kunt aansluiten.

Eendaagse training: Spelanalyses maken tbv de ontwikkeling van een peuter en kleuter,kinderen en juist ook pubers
Tijdens deze eendaagse workshop wordt met u meegedacht over de vraag: welk spelmateriaal sluit aan bij de (spel)ontwikkeling van mijn kind? Speelgoedwinkels hebben een groot aanbod met spellen, maar hoe vindt u die spellen die het meest geschikt zijn? Enerzijds worden hiervoor tips gegeven, anderzijds, en hierop ligt de nadruk, leert u spellen zelf te ‘analyseren’ aan de hand van een aantal vragen. Op deze manier krijgt u zelf de beschikking om in de toekomst telkens opnieuw een adequate keuze te maken voor het spelmateriaal voor uw kind/leerling/cliënt.

Driedaagse training: Mediërend Leren en spelontwikkeling, hoe het kind/de leerling laten ontwikkelen m.b.v. spel
In deze training is ons doel een kader te geven vanuit zowel de theorie als de praktijk van spel en spelen van kinderen, in het bijzonder van kinderen met een handicap. Meer inzicht in hoe kinderen spelen en op welke manier ze hierbij begeleid kunnen worden, kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen.

Meerdaagse training: Mediërend Leren t.b.v. kinderen/leerlingen met ongewenst/negatief gedrag
We gaan gedurende de studiedagen kritisch kijken naar onszelf, de leerlingen/kinderen, de cliënten, de collega’s en de eigen organisatie, door: het maken van de analyse van het gedrag van de leerling vanuit een gegeven structuur (schijf van 5); het doen van observaties, het stellen van hypotheses, het communiceren op basis van een gedegen analyse en hypothese, i.p.v. het communiceren over leerlingen/cliënten op basis van emoties. We komen uit boven het signaleringsniveau!! (Aantal dagen geheel afhankelijk van de vraag van de organisatie)

Driedaagse training: Begeleiding van ‘hoogbegaafden m.b.v. Mediërend Leren
Tijdens deze 3 daagse training verkrijgt de deelnemer kennis en inzicht in de denk- en leefwereld van het hoogbegaafde kind en leert hij de herkenbare kenmerken van een persoon die een relatief veel aan “begaafdheden” bezit te onderkennen. Op deze training zullen inleidend de vragen behandeld worden: Waarom zijn mensen met hoogbegaafdheid toch anders? Wat zijn de voordelen voor een hoogbegaafde? Welke nadelen zijn er voor hoogbegaafdheid? In de theorie zullen de voorkomende deficiënten aan bod komen als ook de vraag “hoe de negatieve spiraal te doorbreken?” Vooral de basis van Mediërend Leren is richtinggevend in deze training, aansluiten bij de kwaliteiten van de kinderen met in acht neming van het sociale, cognitieve, emotionele en affectieve proces die zij vaak zo anders voelen en beleven.

Meerdaagse training: Methodisch Begeleiden van mensen binnen de verstandelijke beperkten zorg
Bij deze meerdaagse training (aantal dagen in overleg) wordt er expliciet gewerkt aan de vraag hoe aan te sluiten bij de cliënt, het cliëntgestuurd en vraaggestuurd werken. Daarnaast moeten wij als begeleiders werken aan onze eigen interactie-, en interventiestijl die gezien de beperkte tijd en middelen die we hebben zeer doelgericht, liefdevol en kwalitatief ingezet moet worden. Daarbij moeten wij ons juist bij onze cliënten heel bewust zijn welke eisen wij aan ons zelf moeten stellen m.b.t. hetgeen wij van de deelnemers verlangen à belang van het model staan.

Praktische trainingsinformatie

Trainingdagen:In overleg te bepalen
Prijs: In overleg te bepalen
Cursustijden: Effectief 3 uur voor een dagdeel en minimaal 5½ voor een dag.
Cursuslocatie: Op locatie of op de cursuslocatie van StiBCO
Certificering: Door StiBCO

Voor contact:

StiBCO
Dronensingel 3c
2411 GT Bodegraven
0172-652130