Geplaatst op

Cursusinformatie ouders

Cursussen
StiBCO organiseert de cursussen Denkstimulering Thuis voor ouders en verzorgers die praktische ontwikkelvaardigheden willen leren en kennis willen maken met de visie en de materialen die door prof. Pnina Klein, prof. Reuven Feuerstein, prof Carl Haywood en prof. David Tzuriel zijn ontwikkeld ten behoeve van het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. De nadruk in het verleden lag op de kinderen met een ontwikkelingsachterstand, maar StiBCO heeft er voor gekozen dit te verbreden en alle kinderen het maximale recht te geven zich te ontwikkelen samen met zijn ouders.

Basiscursus Denkstimulering Thuis
Naast vergroting van de theoretische kennis en praktische oefeningen wordt gedurende de gehele cursus de gewerkt aan het opstellen van een ontwikkelingsprofiel en een stimuleringsplan van het eigen kind.
Cursusduur: zes zaterdagen.

Vervolgcursus Denkstimulering Thuis
Tijdens deze cursus vindt er een verdieping plaats van de theorie en worden nog meer praktische oefeningen gedaan onder andere met behulp van video-opnamen. Centraal in deze cursus staat de interactiestijl van de ouder. Gebruik wordt gemaakt van oa het MISC-concept; een analyse-model om de ouder-kind interactie in kaart te brengen. Door middel van video-opnamen worden ouders zich bewust van hun omgangsstijl en wordt er gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van die omgangsstijl.
Cursusduur: vijf zaterdagen.

Basistraining MISC
De wetenschap is zich steeds meer bewust van het grote belang van de interactie die een opvoeder/leerkracht heeft met een kind/leerling. Nieuwe ontwikkelingen in de neurowetenschap leveren onomstotelijke bewijzen hiervoor. De goede boodschap is dat het binnen ieders mogelijkheden ligt om zijn interactievaardigheden met MISC op een kwalitatief hoger plan te brengen. Voor de inhoud van deze training wordt er geput uit de wetenschappelijke theorieën van S. Greenspan, Maslow, Laevers, maar vooral van Prof. Pnina Klein die in haar MISC-concept gebruik maakt van de meest recente ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek m.b.t. het belang van de relatie voor de ontwikkeling van het kind.

Doel van de training:
De training beoogt de kwaliteit van de interactie van de ouder te verhogen: het bewust worden, herkennen, kunnen benoemen en begrijpen van de kenmerken van een speciale kwaliteitsvolle interactiestijl, zodat deze doelgericht toegepast kunnen worden in interacties met kinderen (van 0 tot en met 21 jaar en eventueel ouder). Hierdoor kan de communicatie met en de begeleiding van kinderen op een hoger niveau plaatsvinden. In deze training worden de interactiecriteria, zoals geformuleerd door Prof. Pnina Klein in haar MISC-concept, verduidelijkt en praktisch geoefend. De nadruk ligt erop om vanuit liefde en betrokkenheid het contact en de wederkerige relatie met het kind tot stand te brengen. Met deze speciale interactiestijl kunnen kinderen vele denk-/ontwikkelingsstappen verder geholpen worden.

Speciale aandachtspunten tijdens de training:

Het krijgen tools om stil te staan bij de relatie die we met de kinderen/leerlingen aangaan.
Het vergroten van het inzicht in de kenmerken van een ontwikkelingsgerichte interactie.
Het ontwikkelen van de kennis en inzicht geven in het belang van een kwaliteitsvolle interactie met kinderen/leerlingen voor de ontwikkeling van hun hersenen.

Meer informatie over MISC

Volledige inhoud van de cursussen:
Op onze cursuspagina kunt uitvoerige informatie vinden over onze cursussen en kunt zich aanmelden Daarnaast vindt u daar meer informatie over de diverse professionle trainingen en verdiepingscursussen .

Meer informatie over de trainingen Denkstimulering Thuis

Basiscursus Denkstimulering Thuis
Het centrale thema van deze basiscursus is “het kind en zijn cognitieve ontwikkeling”. Achtereenvolgens komen aan de orde:

Dag 1:
Op deze eerste trainingsdag staat kennismaken centraal. Kennismaken met elkaar, je eigen / andermans kwaliteiten, én met een aantal van de belangrijkste uitgangspunten van Denkstimulering Thuis. Zo gaan we nadenken over de vraag of we passief moeten afwachten bij de ontwikkeling van onze kinderen of we ze actief mogen begeleiden. Ook een discussie over het al dan niet doorbreken van de aangeleerde hulpeloosheid van kinderen en de zorgbehoefte van de ouders/begeleiders komt aan de orde.

Dag 2:
De tweede trainingsdag staat in het teken van een liefdevolle, op ontwikkelingsgerichte vorm van interactie: mediatie. M.b.v. verschillende soorten materialen en onderwerpen oefenen we het stellen van denkstimulerende vragen en het voeren van denkstimulerende gesprekken. Ook is er aandacht voor het creëren van een warme en affectievolle sfeer waarbinnen deze gesprekken plaatsvinden. Kinderen ontwikkelen zich immers cognitief het best als er ook ruimte is voor de emotionele kant van het ontwikkelen.

Dag 3:
Het thema van de derde trainingsdag is het verloop van het denkproces van kinderen. Wat gebeurt er allemaal in de hersenpan als we ze cognitieve uitdagingen bieden? Welke processen vinden er plaats? En op welke cognitieve bouwstenen doen we een beroep? Wat zijn dat eigenlijk cognitieve bouwstenen? We zullen zowel ons eigen leerproces als dat van ons kind analyseren.

Dag 4:
De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt besproken op de vierde trainingsdag. Speciale aandacht gaat uit naar de taalontwikkeling.

Dag 5:
De vijfde trainingsdag wordt ingegaan op de vraag hoe onze kinderen leren om hetgeen ze in de ene situatie geleerd hebben geleerd ook toe te passen in een gelijksoortige andere situatie (transfer). Er worden handvatten gegeven om deze transfer te kunnen toepassen op veel verschillende terreinen.

Dag 6:
Deze laatste trainingsdag richten we ons op denkstimulerende materialen. Vooral spel is een belangrijk middel om de cognitieve ontwikkeling van het kind te stimuleren. We gaan zelf aan de slag met allerlei spelletjes, om ze a.d.h.v. een kijkwijzer te analyseren op hun cognitieve mogelijkheden en uitdagingen. Kortom we gaan spelmateriaal en speelgoed leren gebruiken als materiaal om het denken van kinderen te stimuleren.

Vervolgcursus Denkstimulering Thuis
Het doel is het krijgen tools om stil te staan bij de relatie die we met ons kind aangaan.

In deze cursus, welke gedurende vijf (5) zaterdagen wordt gehouden, zal nader ingegaan worden op o.a.:

Dag 1:
De mediërende interactiestijl, onder andere volgens ideeën van prof. Pnina Klein. De mediatiekenmerken “Intentionaliteit en Wederkerigheid” en “Zingeving”.

Dag 2:
Op deze cursusdag wordt het mediatiekenmerk “Transcendentie” aangeboden. Naast nadere analyses van praktijkvoorbeelden worden de technieken “generalisatie en bridging” nader geïntroduceerd. Ook wordt het belang van een “feed back” belicht.

Dag 3: Tijdens deze cursusdag komen de mediatiekenmerken “Bekwaamheidsgevoelens” en “Gedragsregulatie” aan bod. Verder wordt ingegaan op de bouwsteen “aanpakgedrag”. Tevens wordt nagegaan, welke cognitieve functies aangesproken worden.

Dag 4: Deze dag staat geheel in het teken van video-analyse. Onderzocht wordt het herkennen en benoemen van de vijf mediatiekenmerken.

Dag 5: Tijdens deze laatste cursusdag wordt de “kijkwijzer materialen” geïntroduceerd met talrijke verwerkingsopdrachten. De cursus wordt afgesloten met de verwerkingsopdracht “transcendentie” volgens de MISC-methode.