Geplaatst op

Ce.S.M.O.O.

Centrum voor het Stimuleren van het Mediërend Opvoeden en -Onderwijzen

 1. Doelstelling, werkwijze en adresgegevens
 2. Opleidingen van Ce.S.M.O.O. in België

Opleiding in het Instrumenteel Verrijkingsprogramma van R. Feuerstein
Word de leerkracht die je worden wilt!
Opleiding in het programma ‘Goed Begonnen’ van C. Haywood

 1. Inschrijving

Doelstellingen en werkwijze
CeSMO-O wil de ‘theorie van de gemedieerde leerervaring’ uitdragen naar ouders, opvoeders, leerkrachten en opleiders. Het baseert zich hiervoor op het gedachtegoed van R. Feuerstein, P.S. Klein, C. Haywood, K. Greenberg, A. Janssens, R. Sternberg, F. Cuvelier, A. Costa, e.a..
Theorieën uit de bedrijfswereld m.b.t. coaching en management – o.a. van Covey en Ofman – worden vertaald naar de specifieke doelgroep.
Dat gebeurt door het zelf inrichten van cursussen, door samenwerking met vaste partners (hogescholen, Gezin en Handicap, StiBCO), en door in te gaan op éénmalige aanvragen door geïnteresseerden. Daarnaast zorgen leden van CeSMO-O voor publicaties van artikelen en boeken.

Adresgegevens

CeSMO-O
Secretariaat: Broekstraat, 64 te 3210 Lubbeek
Tel./Fax: 016/63.35.40

Opleidingen van CeSMO-O in België

Het Centrum voor het Stimuleren van het Mediërend Opvoeden en –Onderwijzen organiseert drie opleidingen:

I. Opleiding in het Instrumenteel Verrijkingsprogramma van R. Feuerstein
(remediëren van cognitieve disfuncties)
II. Opleiding in het programma ‘Goed Begonnen’ van C. Haywood
(Leren leren in de kleuterschool)
III. Word de leerkracht die je worden wilt!
(Werken vanuit je eigen visie en je eigen agenda in onderlinge afhankelijkheid)

Opleiding gebaseerd op het Instrumenteel Verrijkingsprogramma (I.V.P.) van
R. Feuerstein

 1. Een leer- en remediëringsprogramma
  Het I.V.P. van R. Feuerstein is een denkstimuleringsprogramma. Het leert mensen denken over hun denken en handelen. Concreet worden cognitieve functies geoefend via werkbladen die bijna alle los staan van schoolse vakinhouden. Daardoor is het programma erg toegankelijk voor mensen die reeds vaak faalden in hun leren. Ze leren o.a. een opdracht verkennen, op verschillende wijzen oplossingen bedenken en op een correcte manier antwoorden formuleren.
  Aan de leerkracht/therapeut biedt I.V.P. tevens een theorie m.b.t. de interactiestijl die tot ontwikkeling leidt.
  Het I.V.P. past volledig binnen de theorieën van ‘ontwikkelend onderwijs’ en heeft naast het cognitieve veel aandacht voor de sociale en emotionele aspecten van het leren.
  Het I.V.P. kan toegepast worden bij alle leeftijdsgroepen vanaf de mentale ontwikkelingsleeftijd van 9 jaar.
 2. Het doel van I.V.P.
  Voor de leerling/cliënt:
  De groeikansen van mensen bevorderen door denkmiddelen, -strategieën, en –attitudes te ontwikkelen, waardoor ze beter kunnen omgaan met de hun omringende wereld. Het I.V.P. helpt mensen zich te ontwikkelen tot zo zelfstandig mogelijke personen.
  Voor de cursist in deze opleiding:

Kennis maken met de cognitieve aspecten van I.V.P.
Inzicht verwerven in de structuur van het denken
De didactiek van het I.V.P. leren toepassen
Bij een leerling/cliënt leren zien wat cognitief en socio-emotioneel fout loopt.
Leren mediëren en remediëren

 1. Voor wie is deze opleiding bestemd?
  Voor leerkrachten, therapeuten, opleiders in beroepsopleidingen, navorming of basiseducatie, voor stage-en GONbegeleiders. Modules 1 en 2 zijn ook geschikt voor ouders van kinderen met leerstoornissen of mentale retardatie.
 2. Duur en indeling van de opleiding
  Een I.V.P.- cursus bestaat uit 5 modules. Elke module bevat een aantal sessies – 80 in totaal, verspreid over 2,5 jaar – die doorgaan op donderdagavonden van 19u.00 tot 22u.00.
  De prijzen zijn steeds alles inbegrepen m.b.t. materialen en drank tijdens de pauze. De betaling gebeurt per module en kan op 2 wijzen gebeuren:
  De storting gebeurt volledig voor de aanvang van de module;
  Voor de aanvang van de module wordt 30% gestort. De rest wordt gestort met maandelijkse afbetalingen gelijkmatig gespreid over het aantal maanden dat de module loopt.

Module 1:
Inhoud: de eerste 6 instrumenten van het I.V.P. + de eerste theoretische kaders.
25 avonden
Deelcertificaat module 1 (van CeSMO-O)

Module 2:
Inhoud: De introductiecursus ‘ontwikkeling stimuleren’, waarbij de basis van mediatie wordt gelegd. Deze module kan ook gevolgd worden zonder module 1 gevolgd te hebben.
8 avonden
Deelcertificaat module 2 (van CeSMO-O)

Module 3:
Inhoud: De 4 volgende instrumenten van het I.V.P. + verdieping van de theorie.
Voorwaarde: Module 3 kan enkel worden gevolgd als ook module 1 werd gevolgd.

Module 4:
Inhoud: Tijdens deze module brengt elke deelnemer minstens 2 maal videomateriaal mee van eigen werk. Dit materiaal wordt besproken a.d.h.v. de mediatieleertheorie. Indien de groep groter is dan 8 personen, wordt ze opgesplitst.
Voorwaarde: Module 2 gevolgd hebben.
Deelcertificaat module 4 (van CeSMO-O)

Module 5:
Inhoud: De laatste 4 instrumenten van het I.V.P. + verdieping van de theorie.
Voorwaarde: Modules 1 en 3 gevolgd hebben.
Deelcertificaat module 5 (van CeSMO-O)

Lesgever
Albert Janssens

Onderwijzer (15 jaar basisonderwijs, 14 jaar buitengewoon onderwijs, 3 jaar praktijkdocent KH Leuven lerarenopleiding)
Lesgever in binnen- en buitenland voor verschillende organisaties
Trainer instrumenteel verrijkingsprogramma (Feuerstein e.a.)
Opleiding L.P.A.D. (Feuerstein e.a.)
Auteur van ‘Ontwikkeling Stimuleren’ (ACCO 1999) en ‘Samen Denken in Beroep’ (ACCO 2003)

Word de leerkracht die je worden wilt! Werken vanuit je eigen visie en je eigen agenda in onderlinge afhankelijkheid

Doel van de opleiding:
Nogal wat werknemers in het onderwijs leven met het gevoel dat ze worden geleefd. Er is zoveel dat op hen afkomt dat het overkomt alsof ze zelf geen keuzes meer kunnen en mogen maken: leerplannen, eindtermen, toetsen, doorlichting, ouders, steeds meer leerlingen met zorgnoden,…ze moeten alles kunnen. Maar klopt dit wel?
Deze opleiding heeft als doel om vanuit verschillende kaders onszelf onder de loep te leggen en te zoeken naar mogelijkheden om vanuit onze eigen overtuigingen, waarden en kwaliteiten ons professioneel leven te leiden in harmonie met ons leven buiten het werk.

Doelgroep:
Iedereen die werkzaam is in het onderwijs, vanuit alle mogelijke posities en mogelijke onderwijsvormen:
Kleuterleid(st)er,onderwijzer(es),zorgcoördinator, directie,regent(es),licentia(a)t(e),docent(e),lector, …
Theoretische basis:
De cursus is opgebouwd vanuit kaders van Covey (effectief leiderschap), Cuvelier (bejegening), Ofman (kernkwaliteiten), Jenson (weerstanden), e.a.
Praktisch:
De cursus gaat door op woensdagavonden van 19.00 tot 22.00 uur in het Cultuurcentrum ‘de Borre’ Speelpleinstraat, 1 te Bierbeek.
Prijs:
€ 250,00 materialen en koffiepauze inbegrepen
Aantal deelnemers:
Maximaal 20

Inhoudelijk overzicht:
Ik onderzoek de overtuigingen van waaruit ik werk.
Overkomt het mij of kies ik ervoor?
Ik kan mezelf bejegenen.
Ik werk vanuit mijn waarden en mijn missie.
Hoe stel ik prioriteiten?
We winnen er allemaal bij.
We kunnen elkaar bejegenen.
We werken met en leren van elkaar.
Ik kan kernkwaliteiten en weerstanden herkennen.
Terugblik en vooruitblik…

Opleiding in het programma ‘Goed Begonnen’ van C. Haywood

 1. Leren leren in de kleuterschool
  Het uitgangspunt voor het programma ‘Goed Begonnen’ is onderzoek dat uitgewezen heeft dat kleuters uit leerbedreigende milieus reeds van bij de instroom een ontwikkelingsachterstand hebben opgelopen t.a.v. kleuters uit leerbevorderende milieus. Haywood en zijn studenten ontwikkelden daarom een programma dat deze vroege achterstand kan tegengaan.
  Het theoretisch kader is goed uitgebouwd vanuit het gedachtegoed van Piaget (het operationele denken), Vygotsky (sociale context en zone van de naaste ontwikkeling), Feuerstein (theorie van de veranderbaarheid vanuit cognitie) en Haywood (visie op intelligentie) zelf.
 2. De doelstellingen van ‘Goed Begonnen’
  Ontwikkelen van cognitieve vaardigheden
  Cognitieve deficiënties opsporen en remediëren
  Taakintrinsieke motivatie ontwikkelen
  Denken op voorstellingsniveau bevorderen
 3. Uitbouw van ‘Goed Begonnen’
  Het programma bestaat uit 7 delen, units genoemd :
  Zelfregulering
  Getalbegrip
  Vergelijken
  Rolneming
  Classificeren
  Sequentiëren
  Discrimineren
 4. Doelgroep voor de opleiding:
  kleuterleid(st)ers, zorgcoördinatoren en iedereen die over de (cognitieve) ontwikkeling van kleuters verantwoordelijkheid draagt.
 5. Praktisch:
  De cursus is verdeeld in 2 delen:

Deel 1:
Voor de deelnemers die GEEN module 1 van Feuerstein’s I.V.P. volgden, start de cursus met 4 avonden introductie waarin de basistheorie wordt behandeld:
Deel 2:
In dit deel wordt het programma ‘Goed Begonnen’ praktijkgericht en volledig behandeld.

 1. Lesgever:
  Albert Janssens

Onderwijzer (15 jaar basisonderwijs, 14 jaar buitengewoon onderwijs, 3 jaar praktijkdocent KHLeuven lerarenopleiding)
Lesgever in binnen- en buitenland voor verschillende organisaties
Trainer instrumenteel verrijkingsprogramma (Feuerstein e.a.)
Trainer ‘Goed Begonnen’
Auteur van ‘Ontwikkeling Stimuleren’ (ACCO 1999) en ‘Samen Denken in Beroep’ (ACCO 2003)
Inschrijving voor CeSMO-O België
Naam: ………………………………………………
Voornaam: ………………………………………………
Adres: ………………………………………………
Telefoon/GSM: ………………………………………………
E-mail: ………………………………………………
Schrijft in voor:
0 I.V.P. module 1
0 I.V.P. module 2
0 Word de leerkracht die je worden wilt!
0 Goed Begonnen deel 1
0 Goed Begonnen deel 2
Terugsturen naar: CeSMO-O, Broekstraat, 64 te 3210 Lubbeek,of doormailen naar

Inschrijvingsgeld storten op rekeningnummer 734-3471196-60 van CeSMO-O te Lubbeek, België