Geplaatst op

Bright Start

Bright Start is een cognitief trainings- programma. Op een systematische manier leren kinderen fundamentele denk-, leer- en probleemoplossende vaardigheden aan. Carl Haywood, Penelope Brooks en Susan Burns hebben dit programma ontwikkeld voor jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar. Ervaringen hebben geleerd dat ook oudere kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen in het speciaal onderwijs en revalidatie veel baat hebben bij dit programma.

Het belang van Bright Start
Wat is het belang van een cognitief curriculum bij jonge kinderen? Het antwoord op deze vraag steunt o.a. op twee vaststellingen:

 1. Te veel kinderen komen onvoldoende voorbereid aan in het eerste leerjaar en zijn niet toe aan lezen, rekenen en schrijven. Zeer dikwijls worden deze kinderen al te snel verwezen naar het speciaal onderwijs.
 2. Kinderen in de onderbouw van het basisonderwijs vertonen zeer grote interindividuele verschillen op tal van gebieden; al te vaak ontbreekt het de klassieke programma’s aan differentiatie, waardoor heel wat potentieel onbenut blijft en niet wordt ingegaan op individuele problemen.


Zwak presterende kinderen in de aanvangsklassen van het basisonderwijs kunnen niet echt als leergestoord gediagnosticeerd worden. Evenmin scoren ze laag op intelligentieproeven. Heel wat van deze kinderen hebben meer leerpotentieel in zich dan hun prestaties doen vermoeden. Hoe komt het dan dat bepaalde kinderen zwakke leerlingen zijn? Één antwoord is dat de kinderen niet weten hoe ze efficiënte denkprocessen adequaat kunnen aanwenden om hun leren en hun schools, maar ook hun sociaal functioneren te sturen. Ze hebben behoefte aan een curriculum dat hen specifieke denk- (d. i. cognitieve) vaardigheden aanleert. Het is gekend dat kinderen die bepaalde fundamentele denk-, leer- en probleemoplossingsvaardigheden werden aangeleerd, evolueerden naar efficiëntere leerlingen, zowel op schools als op sociaal vlak.

Waarom deze Bright Start-training?
Cognitieve training is de systematische poging om kinderen fundamentele denk-, perceptie-, leer-, en probleemoplossings- vaardigheden aan te leren. Heel wat kinderen vertonen leerproblemen doordat ze de denkvaardigheden, die aan de basis liggen van sociaal en schools leren, niet hebben verworven of niet aanspreken. De hulpverlening aan kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen (speciaal onderwijs, revalidatie) moet deze noodzakelijke denkvaardigheden aanbieden, wil ze een efficiënte vorm van hulp zijn.
In het Cognitief Curriculum for Young Children (CCYC), zoals Bright Start ook wel genoemd wordt, worden deze denkvaardigheden, samen met leermotivatie en voor het leren nuttige attitudes gestimuleerd. Op die manier verwerven de kinderen gegeneraliseerbare leerprincipes, die toepasbaar zijn in elke vorm van leren. De theoretische onderbouw van het CCYC wordt gevormd door de theorieën van Piaget, Galperin, Vygotsky, Feuerstein en met name Greenspan.

De vijf componenten van Bright Start zijn:

 1. De mediërende stijl, die de basis vormt voor een cognitieve benadering;BS
 2. Zeven units, die samen het eigenlijke curriculum vormen en die met kleine groepjes kinderen worden doorgenomen;
 3. Dagelijks wederkerende sleutelactiviteiten;
 4. Gedragshantering, die gebaseerd is op de problem-solving-benadering en de mediërende stijl;
 5. Participatie van de ouders als primaire mediators.

De doelen van het Bright Start zijn:

 1. Ontwikkelen en stimuleren van de fundamentele cognitieve vaardigheden, die aan de basis liggen van de concreet operationele fase;
 2. Opsporen en remediëren van deficiënte cognitieve vaardigheden;
 3. Taak-intrinsieke motivatie ontwikkelen;
 4. Het denken op voorstellingsniveau ontwikkelen;
 5. Leerbaarheid en schoolrijpheid bevorderen.