Geplaatst op

Boeken gerelateerd aan Mediërend Leren en cognitieve functies

De boeken die u direct bij ons kunt bestellen, vindt u terug in de shop.

Basisboek Mediërend Leren

Van medisch labelen naar omgaan met verschillen

Niet de beperking centraal, maar de ontwikkelbehoefte

Centraal thema in dit boek is het geloof van de auteurs in de veranderbaarheid van mensen: ‘Er zitten altijd gaatjes in het plafond!’. Natuurlijk bestaan er verschillen in de capaciteiten van mensen en natuurlijk dragen sommige mensen meer beperkingen met zich mee dan andere mensen, maar niemand maakt gebruik van al zijn mogelijkheden. Dat betekent dat iedereen nog ruimte heeft om zich (verder) te ontwikkelen. De uitdaging voor de omgeving hierbij is om iemand zo te begeleiden dat hij de ruimte, energie en durf heeft zichzelf, samen met zijn begeleider, uit te dagen verder te ontwikkelen. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn onder meer het gebruik maken van iemand zijn kwaliteiten, het uitbreiden van iemand zijn cognitieve gereedschapskist (cognitieve functies) en de liefdevolle, op ontwikkeling gerichte interactiestijl van de begeleider (mediatie). Deze voorwaarden (en nog een aantal andere) worden gebundeld in het concept Mediërend Leren.
In dit boek wordt een pleidooi gehouden voor Mediërend Leren en haar waarde voor elk mens in ontwikkeling en voor elke begeleider die hem hierbij begeleidt. Tegelijkertijd is het een basisboek waarin de (theoretische) grondslagen en werkwijzen van het concept Mediërend Leren beschreven worden.

Gegevens:

Basisboek Mediërend Leren
Floor van Loo en Emiel van Doorn
Prijs:€ 26,20 (excl. verzendkosten)
196 pagina’s
isbn 978.946.105.3138
Indien u door de auteurs een persoonlijke tekst in het boek wilt, geeft u dat dan svp aan.

Zet in op de ontwikkeling van cognitieve functies!

Cognitieve functies zijn de bouwstenen van het denken. Kinderen en jongeren hebben ze nodig om te kunnen denken en handelen. Niet alleen op cognitief niveau, maar bijvoorbeeld ook op emotioneel en sociaal niveau. De kwantiteit en kwaliteit van hun cognitieve functies beïnvloedt in sterke mate het functioneren van leerlingen, zowel op school als daarbuiten. Voorbeelden van cognitieve functies zijn: nauwkeurig zijn, gegevens verzamelen, relaties leggen, classificeren, plannen en veronderstellingen maken.

Kinderen en jongeren ontwikkelen de cognitieve functies gedurende alledaagse activiteiten en interacties. Meestal gebeurt dit onbewust. Soms zijn er echter situaties waarin het van belang is de cognitieve functies bewust te stimuleren. In die situaties biedt de omgekeerde piramide met 22 cognitieve functies een handvat. Deze piramide staat centraal in dit boek. Het is zowel een analyse- als een begeleidingsinstrument. Het kan worden gebruikt in groeps- en/of klassensituaties en tijdens één-op-één begeleiding.

De omgekeerde piramide
De omgekeerde piramide behoort tot het ontwikkelingspsychologische concept Mediërend Leren. Dit concept is gestoeld op het idee dat elk kind ontwikkelmogelijkheden heeft. Ook richt het concept zich op de kwaliteiten en mogelijkeheden van de kinderen, zonder hun beperkingen te negeren. Mediërend Leren is nadrukkelijk geen methodiek. Dat maakt het mogelijk om het concept te combineren met diverse onderwijsmethoden en begeleidingsprogramma’s.

Gegevens van het boek: “Zet in op de ontwikkeling van cognitieve functies!”
Auteurs: Emiel van Doorn en Floor van Loo
Uitgever: Instondo
ISBN 9789463170512
Reeksnaam: TIBtools
€ 23,50

Groeien doe je samen

Kleine kinderen worden niet vanzelf groot. Er is veel tijd, liefde en wederzijds vertrouwen nodig om uit te groeien tot een warme, zelfstandige en sterke volwassene. Maar hoe pak je dat concreet aan? Hoe communiceer je het best aansluitend op de vraag van je kind? Waarom zijn kleine frustraties bij je kind niet noodzakelijk slecht? En hoe kun je de omgeving van je kind aanpassen aan zijn of haar noden?

In dit basisboek tonen Albert Janssens en Emiel van Doorn vanuit alledaagse situaties hoe je op een natuurlijke en speelse manier de ontwikkeling van je kind het best kunt stimuleren. Groeien doe je samen vertrekt vanuit het onvoorwaardelijk geloof dat iedereen onbeperkte mogelijkheden heeft om zich te ontwikkelen. Cruciaal hierbij is het concept ‘wederkerigheid’: zowel kinderen als ouders groeien namelijk door interactie.

Dankzij de vele tips, oefeningen en voorbeelden kunnen ouders, leerkrachten en begeleiders de theorie ook zelf gemakkelijk in de praktijk brengen.

Gegevens:

Groeien doe je samen
Alberts Janssens en Emiel van Doorn
Prijs:€ 21,99 (excl. verzendkosten)
210 pagina’s
isbn 987.90.209.3150.1

Als u het als E-book wilt bestellen dan is de prijs € 15,99. De versie is geschikt voor: iPad (e-boek.org App), iPhone (e-boek.org App), BeBook Neo, BeBook, BeBook Mini, Cybook Gen 3, Cybook Opus, Sony, PC en Mac.

Ontwikkeling stimuleren

Ouders, opvoeders, leerkrachten en therapeuten willen kinderen zien ontwikkelen. Dit kan alleen wanneer het kind daartoe wordt gestimuleerd. Hoe groter de kwaliteit van de stimuli van de volwassene, hoe groter de ontwikkelingskansen van het kind. Maar welke prikkels stimuleer ik als volwassene bij mijn kind? En aan welke kwaliteitsnormen moet mijn interactie voldoen opdat het kind mijn stimulans opneemt en eruit leert? In Ontwikkeling stimuleren wordt een antwoord geformuleerd op deze vragen. De auteur ging daarvoor te rade bij ondermeer R. Feuerstein, P.S. Klein, F. Cuvelier, C. Haywood en K. Greenberg. Doordat het boek als een werkboek geschreven is, krijgt de lezer tevens de kans om tijdens het lezen zichzelf onder de loep te nemen.

Alberts Janssens is onderwijzer. Na vijftien jaar werken in de basisschool, stapte hij over naar het speciaal onderwijs. Daar werkte hij voornamelijk met kinderen met sociaal-emotionele problemen en met kinderen met een verstandelijke beperking. Hij is trainer in het Instrumenteel Verrijkingsprogramma (Feuerstein), Cognet (Greenberg) en Bright Start (Haywood) en volgde intensieve trainingen bij Sameuels, Pnina Klein (MISC) en Cuvelier (Axenroos) en geeft tal van trainingen en lezingen in België en Nederland

Gegevens:

Ontwikkeling Stimuleren
Alberts Janssens
ISBN: 978.03.344.139.4
Prijs:€ 17,50 (excl. verzendkosten)
106 pagina’s

Ontwikkelingsgericht begeleiden in alledaagse situaties

Werkboek voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking.
Het eerste exemplaar van het boek is door Rita Kok, in ontvangst genomen. Het werkboek is geschreven door Piet van Dijk en Emiel van Doorn en is gebaseerd op de Feuerstein methode.

Het is een praktisch hulpmiddel voor begeleiders en andere hulpverleners van volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking. De rol van de begeleider staat in het boek centraal. Met behulp van concrete voorbeelden en opdrachten wordt duidelijk welke belangrijke bijdrage een begeleider kan leveren aan de gevoelens van competentie en autonomie van een cliënt.
Het werkboek bestaat grofweg uit drie delen. Het eerste en derde hoofdstuk geeft een toelichting op de theorie van Feuerstein. Het tweede hoofdstuk geeft je inzicht in je eigen positie, je eigen ontwikkeling en kun je bepalen of de methode bij je past. De overige hoofdstukken behandelen verschillende thema’s die belangrijk zijn voor ontwikkelingsgericht begeleiden waarbij het accent ligt op de interactie en communicatie met de cliënt.

Het doel van het boek is om begeleiders enthousiast te maken voor de Feuerstein methode om wellicht daarna een vervolgcursus te gaan doen. Adressen van verschillende organisaties die zich bezig houden met mediërend leren staan ook in het boek.

Werkboek voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking

Dit werkboek is voor begeleiders van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.Aan de hand van opdrachten en allerlei voorbeelden wordt beschreven hoe de ontwikkeling van deze mensen in alledaagse situaties gestimuleerd kan worden. De rol van de begeleider staat hierbij centraal. Door stil te staan bij zijn visie en eigen ontwikkeling wordt hij uitgedaagd om te zoeken naar de ontwikkelingskansen van zijn cliënt.

Het uitgangspunt van dit boek is dat de begeleider een belangrijke bijdrage kan leveren aan de autonomie van zijn cliënt door in de begeleiding aan te sluiten bij de emotionele behoeften en het denkproces van zijn cliënt zelf. De begrippen die geïntroduceerd worden zijn gebaseerd op het werk van prof R. Feuerstein over ‘mediërend leren’. Het accent valt hierbij op de kenmerken van mediatie. Ruim aandacht wordt besteed aan de interactie tussen de begeleider en de cliënt en de wijze waarop dit kan leiden tot ontwikkelingsgericht begeleiden in alledaagse situaties.

De auteurs

Piet van Dijk [1952] is gz-psycholoog en werkzaam in het Sinaï Centrum, joods centrum voor geestelijke gezondheidszorg in Amersfoort. Hij is vooral geschoold in de theorie en de methode van Feuerstein. Daarnaast is hij werkzaam als docent voor de Hogeschool InHolland.

Emiel van Doorn (1960) is in de eerste plaats een mens van de praktijk. Naast het begeleiden van mensen met een ontwikkelingsachterstand en het verzorgen van trainingen aan ouders, is hij als opleider/adviseur verbonden aan StiBCO. Een organisatie die op verschillende terreinen actief zijn met mediërend leren en de vraaggerichte benadering. Als erkend trainer in Mediërend Leren heeft hij non-verbale communicatie, video-interactie-begeleiding, supervisie en intervisie geïntegreerd in zijn trainingen.

Gegevens:

Ontwikkelingsgericht begeleiden in alledaagse situaties
Piet van Dijk en Emiel van Doorn
ISBN: 90244 16671
Prijs: € 19,75 (exclusief verzendkosten)
120 pagina’s
Bestellen E-mail

De betekenis van Feuerstein’s gedachtegoed voor het onderwijs

Mediatie als vorm van begeleidend onderwijs en leren in de klas
De cognitieve kaart
Educatieve programma’s voor kinderen, adolescenten en volwassenen die een ontwikkelings- en taalachterstand hebben en dientengevolge moeilijk functioneren in een leer- of werksituatie. Beschreven worden onder andere het Learning Potential Assessment Device (LPAD), het Instrumenteel verrijkingsprogramma (IVP) en mediatie.

Doel/samenvatting
Is het herkennen van leemten in kennis en vaardigheden, deficiënties in cognitieve functies om leerbehoeften te bepalen en leerprocessen bij leerlingen . weer op gang te krijgen Door de hierboven genoemde oorzaken kunnen volgens Feuerstein cognitieve deficiënties ontstaan, die het leren belemmeren. Hij onderscheidt drie fasen in leerprocessen waarin zich leerproblemen kunnen voordoen:
I.De input, de fase waarin informatie wordt gegeven.
II.De fase waarin de informatie wordt verwerkt en geordend, en wordt geplaatst in de eigen al bestaande kennisstructuur.
III.De output, de fase waarin een antwoord of product wordt geproduceerd.

De lijst van deficiënte cognitieve functies, waarvan een beschrijving in het boek van gegeven wordt, worden verder uitgewerkt in praktijkvoorbeelden iuit het leerproces en in de klas. Deze deficiënties komen in meer of mindere mate bij alle leerlingen in alle vormen van onderwijs voor, waardoor leer- en studieproblemen (kunnen) ontstaan. In de klas wordt er weinig aan gedaan om deze te verhelpen, waardoor het gevaar groot is, dat in het scholingstraject de achterstand en de leerproblemen van veel leerlingen steeds groter worden. De cognitieve deficiënties worden als onontkoombaar gezien in plaats van als leemten die verholpen kunnen worden. In het boek wordt met allerlei schema’s voorbeelden en praktijksituaties duidelijk gemaakt om hier antwoord op te geven waardoor het leerproces veel efficiënter en effectiever verloopt.

Gegevens:

De betekenis van Feuersteins gedachtegoed voor het onderwijs Mediatie als vorm van begeleidend onderwijs en leren in de klas (MBO/ROC)
Irene Steinert
Kluwer 1998
38 bladzijden uitgave in kopievorm
Prijs: € 7,50 (exclusief verzendkosten)
Niet meer te verkrijgen als boek bij de uitgever boekhandel, alleen bij StiBCO aan te schaffen!
Bestellen E-mail

Laat me niet zoals ik ben

“Een baanbrekende methode om de cognitieve en sociale ontwikkeling te stimuleren”

Prof. Feuerstein en zijn collega’s zien de mens als een open systeem, open voor verandering. Metboek: Laat me niet zoals ik benhun gerichte aanpak, waarbij de interactie tussen kind en begeleider centraal staat, hebben zij reeds in vele landen indrukwekkende resultaten geboekt bij kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand. Kenmerkend voor deze aanpak is de belangrijke rol die aan de opvoeder wordt toebedeeld. Deze reikt het kind denkgewoontes aan die het leervermogen van het kind gaandeweg vergroten waardoor het beter in staat is zelf aan situaties het hoofd te bieden en te profiteren van nieuwe leermomenten.

Feuerstein verzet zich tegen de passief aanvaardende zienswijze die leidt tot het accepteren van iemand ‘zoals hij is’, waardoor hij wordt veroordeeld tot een afhankelijke, niet volwaardige positie in onze samenleving.

Toepassingen: van het speciaal onderwijs tot het beroepsonderwijs, volwasseneducatie, omscholingsprogramma’s en educatieve programma’s gericht op etnische groepen. Daarnaast worden er ook ouderprogramma’s op basis van de theorieën van Feuerstein ontwikkeld.

Gegevens:

Laat me niet zoals ik ben
R. Feuerstein, Y. Rand
ISBN: 90 6069 886 x

Samen denken in Beroep

Een leerling heeft tijdens de les groepskoken gedaan met haar opdracht. Er is nog een half uur les te gaan. Ze neemt haar spullen en gaat bij de verwarming zitten. Een cursist scheurt in de opleiding hout zijn tekening stuk omdat hij het gevoel heeft dat zijn werkstuk niets wordt. Een cursist wordt op haar stageplaats na een week aan de deur gezet. Voor de vijfde opeenvolgende dag kwam ze meer dan twee uur te laat op het werk. Wat is de reden voor het mislopen in deze voorbeelden? Een student/cursist kan in een school of opleidingscentrum niet alles leren wat later op de werkvloer zal moeten worden uitgevoerd. Ze kunnen zichzelf wel vaardigheden aanleren die hen zullen helpen om nieuwe of complex~ problemen op te lossen. Even belangrijk als het aanleren van technische aspecten van een beroep is het ontwikkelen van sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden en van goede werkattitudes. Deze vaardigheden moeten bewust worden getraind, en liefst binnen de technische beroepsaspecten. Samen Denken in Beroep is zo’n geïntegreerd trainingsprogramma dat leerlingen/cursisten en leerkrachten/opleiders bewust leert omgaan met hun denken, voelen en handelen tijdens het uitvoeren van hun dagelijkse werk.

Samen Denken in Beroep kan worden toegepast in opleidingscentra, in het beroepsonderwijs en in het buitengewoon onderwijs waar de leerlingen worden voorbereid voor de gewone werkvloer of de beschermde werkplaats. Door Samen Denken in Beroep toe te passen, voldoen scholen aan de eindtermen/ontwikkelingsdoelen van de ontwikkelingsdomeinen ‘Leren leren’ en ‘sociaal/emotionele vaardigheden’ .

ALBERT JANSSENS is onderwijzer. Hij geeft algemene vakken in het buitengewoon beroepsonderwijs dat gericht is op de gewone werkvloer en begeleidt gewone beroepsscholen in België en Nederland. Zijn ervaring enerzijds en zijn kennis van het instrumenteel verrijkingsprogramma (Feuerstein), Cognet (Greenberg) en bejegening en axenroos (Cuvelier) anderzijds, hielpen hem om dit trainingsprogramma te schrijven.

Gegevens:

Samen denken in Beroep
Albert janssens
Uitgeverij Acco
isbn 90-334-5149-2 (2003)
Prijs: € 23,– 196 pagina’s

Bouwen aan leren ‘leren’

Veel kinderen en volwassenen hebben het moeilijk om dingen te leren en te begrijpen: het is alsof vele onderwijspogingen onvoldoende doordringen. Hun basisvoorwaarden voor leren zijn onvoldoende ontwikkeld, door een aangeboren ontwikkelingsstoornis of omdat ze van thuis uit of elders onvoldoende leerkansen hebben meegekregen. Zo ontstaat vaak een vicieuze cirkel: slechte schoolresultaten, negatief zelfbeeld, lage scholingsgraad, moeilijk werk vinden of houden, moeilijke integratie op sociaal gebied, vaak verwijzing naar speciaal onderwijs, sociale uitsluiting.

Vicieuze cirkels kunnen doorbroken worden. Kinderen kunnen leren de nodige werktuigen te ontwikkelen om vat op de wereld te krijgen. Cognitieve werktuigen zijn basisvoorwaarden om de wereld te begrijpen en zelfstandig te kunnen leren. De benaderingen van Feuerstein, Nyborg en Buckley bieden zowel inspiratie als concrete hulpmiddelen hierbij.

Dit boek is de vrucht van het INSIDE-project, een jarenlange samenwerking in een Europees COMENIUS-project tussen verschillende partners die elk pionierswerk op dit gebied hebben verricht bij kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen, zoals kinderen met het syndroom van Down, ADHD en kinderen in situaties van socio-economische kansarmoede. Ze delen het radicaal uitgangspunt dat elk kind, wat ook de graad van zijn achterstand is, kan leren beter te leren.

Het boek wil leerkrachten, therapeuten en ouders meer bewust maken van hun bekwaamheid om die leerprocessen wakker te maken. Met bijdragen van: Sue Buckley en Gillian Bird (Down Syndrome Educational Trust, Portsmouth, UK), Andreas Hansen, Morten Hem en Gunvor S0nnesyn (Institute for Applied Pedagogy, Voss, Noorwegen), en Maria Roth en Istvan Szamoskozi (Babes-Bolyai Universiteit, Cluj, Roemenië).

Jo LEBEER is arts en gastdocent aan de Universitaire Instelling Antwerpen waar hij het Steunpunt Leerbevordering en Mediatie oprichtte. Hij is ook trainer in de Feuersteinbenadering.

Gegevens:

Bouwen aan leren ‘leren’
Jo Lebeer (red.)
Uitgeverij Accoisbn
isbn 90-334-5069-0 (2003)
284 pagina’s

Mediërend agogisch handelen

Een cognitieve benadering van volwassenen met verstandelijke beperkingen

Johan Warnez
Ondersteuning van volwassenen met verstandelijke beperkingen naar zelfstandigheid toe, impliceert onder andere dat hun vermogen om zelf problemen op te lossen dient te worden versterkt. Van begeleiders in (semi-)residentiële en ambulante diensten, beschutte werkplaatsen e.a. verwacht men daarom dat ze hun cliënten trainen in algemene, meta-cognitieve vaardigheden die hen in staat stellen initiatief te nemen om zèlf problemen aan te pakken. Mediërend Agogisch Handelen (M.A.H.) geeft aan hoe en onder welke voorwaarden dat kan gebeuren. Centraal staat het belief-system van de begeleider en het inzicht dat zijn kijk op mensen met verstandelijke beperkingen in belangrijke mate het functioneringsniveau mee bepaalt. Cognitieve en probleemoplossingsvaardigheden kunnen via concrete begeleidingsstrategieën worden gestimuleerd, maar zullen alleen dan resulteren in grotere zelfstandigheid wanneer deze gevoed worden vanuit een modificerende en denk-uitnodigende omgeving. M.A.H. is een praktische en originele toepassing van de cognitieve benaderingen van R. Feuerstein, H.C. Haywood en J. Timmer.

Johan Warnez is licentiaat in de ontwikkelingspsychologie en werkt als agogisch coördinator voor de vzw Den Achtkanter, een ondersteuningscentrum voor volwassenen met verstandelijke beperkingen te Kortrijk. Als voorzitter en als trainer van de vzw Ce.B.C.O. (Centrum voor de Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling) volgt hij de recente ontwikkelingen op het vlak van denkstimulering in onderwijs en pedagogische contexten van op de eerste rij.

Gegevens:

Mediërend agogisch handelen
Johan Warnez
ISBN: 90 334 4883 1
93 bladzijdes
Prijs: € 18,50

Feuerstein, denktraining voor iedereen

Deze brochure verscheen bij het programma ‘The Mind of a Child’ en gaat over de pedagogiek van psycholoog Prof. Feuerstein die werkte met kinderen die de Holocaust overleefden. Zijn visie dat je ‘denken kunt leren’. Tevens worden de door hem ontwikkelde materialen besproken.Deze brochure is niet meer bij de RVU te koop, we geven deze brochure zelf uit, wilt u het ontvangen, stuur ons dan een mail met uw adresgegevens.

Gegevens:

Brochure: ‘Feuerstein, denktraining voor iedereen’
Manon Ruijters
€ 1,75 (exclusief € 2,00 verzendkosten)
32 pagina’s

©RVU educatieve omroep

Entwicklung fördern

Über den Autor:

Albert Janssen arbeitete 15 Jahre an einer Grundschule ehe er zur Sonderschule wechselte. Dort arbeitete er vorwiegend mit Kindern mit sozialen und emotionalen Problemen und mit Kindern mit einer geistigen Behinderung. Die Erkenntnisse aus intensiven Fortbildungen in Instrumental Enrichment (Feuerstein), Cognet (Greenberg) und Bright Start (Haywood) sowie bei P.S. Klein und Cuvelier setzt er erfolgreich sowohl in Sonder- als auch in Regelschulen um. In Belgien und in den Niederlanden gibt er zahlreiche Workshops zu diesen Themen. Albert Janssens ist Dozent an der Katholischen Hochschule Leuven (K.H.L.) in Belgien und lehrt dort die Prinzipien der Entwicklungsförderung, wie sie in diesem Buch vorgestellt werden.

Über dieses Buch:
Lehrerlnnen, Erzieherlnnen, Therapeutinnen und Eltern möchten, dass sich die Kinder, die ihnen anvertraut werden, weiterentwickeln. Dies geht nur, wenn das Kind entsprechend gefördert wird. Dabei gilt: Je höher die Qualität der Förderung, desto gröBer die Entwicklungschancen des Kindes. Aber welche Anreize sollte man dem Kind anbieten? Und welchen Qualitätsnormen sollten die Interaktionen mit dem Kind genügen, damit es die angebotenen Anreize annehmen und aus ihnen lernen kann?

Die Antwort auf diese Fragen gilt für jede Erziehungssituation und übersteigt somit das Spezifische der Erziehung, des Unterrichts oder gar einer Therapie: sie betrifft das Bedürfnis eines jeden Kindes nach einer sinnvollen, angemessenen Mediation. Der Autor legt hier klar und einprägsam dar, wie Lehrerlnnen und Eltern eine erfolgreiche Mediation durchführen können. Albert Janssens hat mit “Entwicklung fördern” ein ansprechend lebendiges, dialogisches Lern-Lehrbuch geschrieben, in dem er mit klarem Sachverstand und mit menschlicher Herzlichkeit die Elemente vorstellt, die zu einer gelingenden Förderung verhelfen. Er hat sich dazu von R. Feuerstein, PS Klein, F. Cuvelier, C. Haywood und K. Greenberg inspirieren lassen. Das Buch ist ein Arbeitsbuch, das dem Leser Gelegenheit gibt, das Kind und auch sich selbst besser kennen zu lernen. Es gehört mittlerweile zur Pflichtliteratur an den pädagogischen Fakultäten in Belgien und in den Niederlanden.

“Selten habe ich ein Fachbuch in den Händen gehabt, das sich so gut liest. Es ist kein abstraktes Buch: unterhaltsam, humorvoll und anschaulich verständlich geschrieben, ohne dabei grob zu vereinfachen – ein T ext für Praktiker. Immer wieder erkennt man den eigenen Berufsalltag und mitunter auch sich selbst. Mir hat an diesem Buch besonders gut gefallen, dass es so viele Beispiele aus der Praxis und konkrete Übungen enthält. Es ist kein Rundumschlag durch die Pädagogische Psychologie, referiert wenig Theoretisches und verunsichert auch nicht den Leser durch ständigen Gebrauch von Fachtermini.” Dr.Dieter Krowatschek in seinem Vorwort

Entwicklung fördern
Ein Arbeitsbuch für Eltern und Erzieher
Albert Janssens
Bormann Media
isbn 97-83938-187043
118 bladzijdes
Preis: € 14,50

Wat vraag ik mijn kind?

Elke dag wordt een kind thuis, op school, of waar het zich ook bevindt voor problemen gesteld die het moet oplossen. Meestal lukt dit wel, maar soms ook niet. De volwassene begrijpt niet altijd waarom het fout loopt. Al te vaak is de reden hiervoor dat die volwassene zelf onvoldoende inzicht heeft in de cognitieve voorwaarden die de taak vereist om ze tot een goed einde te brengen.

Vertrekkend vanuit Feuerstein’s theorie over cognitieve functies werkt de auteur 7 denkstappen uit die leiden tot het oplossen van problemen. De zevende stap zorgt er voor dat de leerervaring ook een kans krijgt om verankerd te worden. Oefeningen in het boek laten toe dat de lezer zichzelf uitdaagt in de verschillende denkstappen. Het ‘verhaal van het schrijven van het boek’ zelf illustreert elk hoofdstuk.

Tot slot helpen vragen en tips de lezer om kinderen bij het oplossen van hun problemen beter te begeleiden.

Albert Janssens: Na jaren als onderwijzer in de klas te hebben gestaan in het gewoon en buitengewoon onderwijs, werkt de auteur nu als lector aan de lerarenopleiding van de Katholieke Hogeschool te Leuven. In 1992 maakte hij kennis met het gedachtegoed van Feuerstein. Hij geeft trainingen voor StiBCO en in zijn eigen vormingscentrum (CeSMOO).

Gegevens:

Wat vraag ik aan mijn kind?
7 denkstappen om een probleem op te lossen een werkboek voor ouders, leerkrachten en therapeuten
Albert Janssens
ISBN: 97-89033-46616-8
Prijs: € 19,00 (exclusief verzendkosten)
Uitgeverij: acco

Kleine kinderen helpen groot te worden

“Eerste handleiding voor ouders en opvoeders”

Je bent 9 maanden zwanger geweest
En plots was jouw kind er! ´Wat nu?’
Deze vraag stellen veel ouders zich.
Wat is goed voor mijn kind?
Want elk kind is anders….

En toch…

Er is een aantal zaken die elk kind nodig heeft om goed groot te worden. Zaken die van ons komen Zaken die wij kunnen doen om ons kind te helpen. Helpen om de wereld te leren kennen. Welke? Ze staan in dit boekje. Ze lezen is niet genoeg. Je kind wil graag dat je die dingen doet. Dan help je het echt. Succes!!!

Albert Janssens

Gegevens:

Kleine kinderen helpen groot te worden
Albert Janssens
43 bladzijden
ISBN: 978-90-812-8621-3
€ 6,00 (exclusief verzendkosten)
Uitgeverij: Gezin en handicap
Niet bij de boekhandel te koop

Een eerlijke kans

Weg met de clichés over kansarme kinderen in de lagere school/basisschool

Luisteren naar kansarme kinderen zelf, is het vertrekpunt om hen echt vooruit te helpen. Wie aan leerkrachten/begeleiders en therapheuten vraagt hoe ze kijken naar kinderen in kansarmoede, krijgt vooral structurele kenmerken als antwoord: slecht milieu, voedseltekort, weinig geld, bedreigde gezondheid, … Wie luistert naar hoe de kansarme zijn basisschool heeft ervaren, krijgt een ander verhaal: verstoorde identiteitsontwikkeling, stress, cognitieve dysfuncties, deficiënte cognitieve functie …etc. Via praktijk voorbeelden, getuigenissen en opdrachten en persoonlijke bevragingen toont dit boek het verschil in thema’s tussen beide belevingswerelden. Het diept uit welke thema’s er echt toe doen voor de betrokkenen en geeft een leidraad om aan de slag te gaan.

Gegevens:

EEN EERLIJKE KANS
Basisonderwijs voor kinderen in kansarmoede
Albert Janssens en Daniël Trimbos
158 bladzijden
ISBN: 978-94-014-1714-3
€ 24,99 (exclusief verzendkosten)
Uitgeverij: Lannoo Campus